Skocz do zawartości

Zdjęcie

Kohinor 200 SL


KOHINOR 200 SL


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
imidachlopryd 1-(6-chloro-3-pirydylometylo)-N-nitro(imidazolidyn-2-ylideno)amina/ (związek z grupy pochodnych neonikotynoidów) -200 g w 1 litrze środka. Substancja niebezpieczna, nie będące substancją aktywną: 4-metylo-1,3-dioksolan-2-on
Zezwolenie MRiRW nr R -40/2009 z dnia 09.04.2009 r., zmienione decyzją MRiRW nr R-32/2010d z dnia 28.01.2010 r., decyzją MRiRW nr R -91/2011d z dnia 31.03.2011 r., decyzją MRiRW nr R -170/2013d z dnia 26.07.2013 r. oraz decyzją MRiRW nr R -20/2014d z dnia 30.01.2014 r.

Drażniący
Niebezpieczny dla środowiska
Działa drażniąco na oczy.
Działa bardzo toksycznie na pszczoły.

UWAGA!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA

KOHINOR 200 SL jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu rozpuszczalnego do sporządzania roztworu wodnego, o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w chmielu, tytoniu, kapuście głowiastej, w pomidorze pod osłonami, ogórku i w roślinach ozdobnych w szklarniach. W roślinie działa systemicznie.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

ROŚLINY ROLNICZE
1. CHMIEL
mszyca śliwowo-chmielowa
OPRYSKIWANIE
Zalecane stężenie: 0,018% (18 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1500-3000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia
roślin na plantacji.
Zabieg wykonać przed kwitnieniem chmielu, gdy średnia liczba mszyc bezskrzydłych na jednym
liściu wynosi 50-100 sztuk, a po kwitnieniu 5-10.

2. TYTOŃ
mszyce, wciornastki
PODLEWANIE

Zabieg podlewania można wykonać dwoma metodami:
I metoda
rozsadnik
Zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody)

Stosować 3 litry cieczy użytkowej na 1000 roślin.
Zabieg wykonać w początkowym okresie hartowania roślin, na 2 tygodnie przed wysadzeniem
rozsady na plantacje.

plantacja
Zalecane stężenie: 0,025% (25 ml środka w 100 litrach wody).

Stosować 100 ml cieczy pod roślinę.
Podlewać rozsadę po wysadzeniu na plantację.

II metoda
rozsadnik
pierwszy zabieg
Zalecane stężenie 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody)
Stosować 3 litry cieczy użytkowej na 1000 roślin.
Zabieg wykonać w początkowym okresie hartowania roślin, na 2 tygodnie przed wysadzeniem
rozsady na plantacje.
drugi i trzeci zabieg

Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 litrach wody).
Stosować każdorazowo 12,5 l cieczy użytkowej na 1000 roślin.
Zabiegi wykonać w przeciągu dwóch dni na 2-3 dni przed wysadzeniem rozsady na plantację.

ROŚLINY WARZYWNE W GRUNCIE
1. KAPUSTA GŁOWIASTA
mszyca kapuściana
Zalecane stężenie: 0,025%. (25 ml środka w 100 litrach wody)
Stosować 100 ml cieczy użytkowej pod roślinę.
Zabieg wykonać na 2 dni przed wysadzeniem (w przypadku rozsady produkowanej w multi
platach) lub w 7 dni po wysadzeniu rozsady na polu.

2. POMIDOR POD OSŁONAMI, OGÓREK W SZKLARNI
mączlik szklarniowy
Zalecane stężenie: 0,075%. (75 ml środka w 100 litrach wody)
Zalecana ilość cieczy użytkowej 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin.

ROŚLINY OZDOBNE W SZKLARNI
1. KAWA ARABSKA
wełnowiec cytrusowiec
Zalecane stężenie: 0,125% (125 ml środka w 100 litrach wody).
Stosować po wystąpieniu szkodnika i następnie zabieg powtórzyć po 14 dniach.

2. GERBERA
wciornastek zachodni
Zalecane stężenie: 0,08% (80 ml środka w 100 litrach wody).
Stosować po wystąpieniu szkodnika
mączlik szklarniowy
Zalecane stężenie: 0,08%. (80 ml środka w 100 litrach wody).
Stosować po wystąpieniu szkodnika i następnie zabieg powtórzyć po 14 dniach.

3. CYKLAMEN PERSKI
larwy wciornastka kwiatowca
Zalecane stężenie: 0,075%-0,125% (75-125 ml środka w 100 litrach wody)
Stosować po wystąpieniu szkodnika. Wyższe z zalecanych stężeń stosować w przypadku dużego nasilenia szkodnika.

4. SĘPOLIA FIOŁKOWA
larwy wciornastka zachodniego
Zalecane stężenie: 0,08% (80 ml środka w 100 litrach wody)
Stosować po wystąpieniu szkodnika.

5. RÓŻA
mszyca smugowa
Zalecane stężenie: 0,04%. (40 ml środka w 100 litrach wody).
Stosować po wystąpieniu szkodnika.

6. FUKSJA, ANTURIUM
mszyca ziemniaczana
Zalecane stężenie: 0,04%. (40 ml środka w 100 litrach wody).
Stosować po wystąpieniu szkodnika.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości roślin.

UWAGI
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15o C.
2. Przed zastosowaniem środka na ogórki i rośliny ozdobne na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
3. W przypadku stosowania środka w formie oprysku w celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować: -na rośliny uprawne w czasie kwitnienia, -kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty, -w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może się rozpocząć przed upływem okresu prewencji.


III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IV OKRES KARENCJI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
POMIDOR, OGÓREK -3 DNI KAPUSTA GŁOWIASTA-7 DNI ROŚLINY OZDOBNE – NIE DOTYCZY CHMIEL, TYTOŃ – NIE DOTYCZY

 

V OKRES PREWENCJI
okres zapobiegający zatruciuDLA PSZCZÓŁ: 21 DNI (STOSOWANIE W FORMIE OPRYSKU) DLA LUDZI I ZWIERZĄT: NIE DOTYCZY

VI WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody
- W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody i mydła.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary
lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie
lub etykietę.
- Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe należy pokazać etykietę).

VII ANTIDOTUM:

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

VIII POMOC MEDYCZNA

W sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04
Rzeszów – (17) 866 44 09
Kraków -(12) 411 99 99
Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83
Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00
Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46
Wrocław – (71) 343 30 08

IX PRZECHOWYWANIE

- Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty z dala od źródeł ciepła.
- Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30o C.
- Chronić przed dziećmi.
- Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........
 

Załącznik do decyzji MRiRW nr R -20/2014d z dnia 30.01.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R -40/2009 z dnia 09.04.2009 r.
Posiadacz zezwolenia: Makhteshim -Agan Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00 -121 Warszawa, tel. +48 (22) 395 66 60, fax +48 (22) 395 66 67, e -mail:biuro@makhteshim-agan.pl
Producent środka ochrony roślin: Makhteshim Chemical Works Ltd., POB 60, Industrial Zone, Beer -Sheva 84 100, Izrael, tel. /972/-8-6296996, fax./972/-8-6296909, e-mail: mcw@makhteshim.co.il
Podmiot odpowiedzialny za ostateczne pakowanie i etykietowanie:
1. Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62 -510 Konin, tel. (63) 240 01 18, Fax. (63) 240 01 18 wew. 136, e-mail: biuro@pakon-konin.pl
2. „Sumin” D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., ul. Jagodowa 4, 62 -002 Suchy Las, tel. (61) 297 26 00, (61) 812 51 13; fax (61) 297 26 02; e -mail: sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
 

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy