Skocz do zawartości

Zdjęcie

Janus 180 FS


JANUS 180 F S


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych: chlotianidyna (E)-1-(2-chloro-1,3-tiazol-5- ilometylo)-3-metylo-2-nitroguanidyna (związek z grupy neonikotynoidów) - 100 g w 1 litrze środka; beta-cyflutryna mieszanina dwóch par enancjomerów: [(1S,3S)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2­dimetylocyklopropanokarboksylanu®-cyjano (3-fenoksy-4-fluorofenylo)metylu i (1R,3R)­3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylanu (S)-cyjano(3-fenoksy-4­fluorofenylo)-metylu] oraz [(1S, 3R)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropano­karboksylanu ®-cyjano(3-fenoksy-4-fluorofenylo)metylu i (1R, 3S)-3-(2,2­dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylanu (S)-cyjano(3-fenoksy-4-orofenylo)­metylo (1:2) (związek z grupy pyretroidów) - 80 g w 1 litrze środka.


Zezwolenie MRiRW nr R-64/2010 z dnia 04.08.2010 r. zmienione decyzją MRiRW nr R - 181/2013d z dnia 07.08.2013 r.


Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa drażniąco na skórę.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się

 

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

I OPIS DZIAŁANIA

Środek JANUS 180 FS jest zaprawą owadobójczą w formie płynnego koncentratu, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczoną do stosowania przy użyciu profesjonalnego sprzętu do otoczkowania nasion buraka cukrowego przeciwko szkodnikom występującym we wczesnym okresie rozwoju roślin. W roślinie działa systemicznie.

II ZAKRES STOSOWANIA

1. BURAK CUKROWY
drobnica burakowa, pchełki, śmietki, mszyca trzmielinowo-burakowa
Zalecana dawka: 100 ml/jednostkę siewną.
Uwaga: Środek ogranicza liczebność drutowców w glebie.

UWAGI:
1) Na opakowaniach zaprawionych nasion powinny zostać umieszczone następujące zwroty: - siew wykonać za pomocą siewników wykluczających możliwość wzbijania się pyłu w chwili dokonywania wysiewu nasion do gleby i przy napełnianiu zasobników siewnika; - nie stosować siewników pneumatycznych, z wyjątkiem wyposażonych w dyfuzory, których końcówki należy skierować jak najbliżej powierzchni gleby, mocując na ich wylocie elastyczną rurę lub odpowiedniej długości przewód elastyczny kończący swój wylot tuż przy powierzchni gleby;
- nie dopuszczać do uszkodzenia powłoki nasion w trakcie ich przechowywania, transportu i siewu; - zaprawione nasiona muszą być całkowicie przykryte glebą, z uwzględnieniem końców rzędów; - nasiona przypadkowo rozsypane zebrać lub przykryć ziemią, aby zapobiec zatruciu ptaków i ssaków.
2) Zaprawione nasiona używać wyłącznie do siewu – nie wolno przeznaczać ich na paszę i na cele konsumpcyjne.
3) Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.
4) Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny, o wysokiej energii kiełkowania i odpowiedniej wilgotności.
5) Zaprawione nasiona po dosuszeniu przechowywać w grubych papierowych lub foliowych, oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w oddzielnych, chłodnych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
6) Nie przechowywać razem z żywnością i paszą.
7) W przypadku przechowywania zaprawionych nasion, przed siewem sprawdzić ich siłę kiełkowania.
8) Nie stosować do zaprawiania rodów hodowlanych.

III TECHNIKA ZAPRAWIANIA

Zaprawiać nasiona wyłącznie przy użyciu profesjonalnego sprzętu do otoczkowania nasion buraka cukrowego. Zabieg zaprawiania powinien zostać wykonany w sposób wykluczający możliwość wzbijania się pyłu podczas przechowywania i transportu. Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.

IV OKRES KARENCJI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji NIE DOTYCZY

V OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ

okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Unikać zanieczyszczenia skóry.
- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia zaprawiarki zużyć podczas kolejnego zaprawiania lub poddać procesowi likwidacji na specjalnie do tego celu przygotowanym stanowisku.
- Zaprawiarkę wymyć zgodnie z instrukcją danej zaprawiarki.
- Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

 

UWAGA !
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

IX POMOC MEDYCZNA

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe należy pokazać etykietę).
Gdańsk – (58) 682-04-04
Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99
Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83
Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00
Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46
Wrocław – (71) 343 30 08


VI PRZECHOWYWANIE

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż -100C
i nie wyższej niż 400 C.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Chronić przed dziećmi.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 181/2013d z dnia 07.08.2013 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-64/2010 z dnia 04.08.2010 r.
Posiadacz zezwolenia: Bayer SAS, 16 rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika
Francuska; tel.: +33 472 854 947, fax: +33 472 854 936.
Producent środka ochrony roślin: Bayer CropScience AG, Alfred/Nobel-Strasse 50, D­40789 Monheim, Republika Federalna Niemiec, tel./fax: +49 2173 384 141.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.:(22) 572 35 00,
fax: (22) 572 36 03.

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy