Skocz do zawartości

Trwają prace konserwacyjne. Logowanie jest zablokowane.
Zdjęcie

Imidor 200 SL


IMIDOR 200 SL


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
imidachlopryd (związek z grupy pochodnych neonikotynoidów) - 200 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R - 15/2012h.r. z dnia 15.03.2012 r. zmienione decyzją MRiRW nr R- 4/2013d z dnia 10.01.2013 r. oraz decyzją MRiRW nr R - 176/2013d z dnia 05.08.2013 r.

 

 

Niebezpieczny dla środowiska Drażniący Działa drażniąco na oczy.

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA
IMIDOR 200 SL jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu rozpuszczalnego do sporządzania roztworu wodnego, o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w chmielu, tytoniu, kapuście głowiastej, w pomidorze pod osłonami, ogórku i w roślinach ozdobnych w szklarni. W roślinie działa systemicznie.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. CHMIEL
Mszyca śliwowo-chmielowa
OPRYSKIWANIE
Zalecane stężenie: 0,018 % (18 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1500-3000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia
roślin na plantacji.
Zabieg wykonać przed kwitnieniem chmielu, gdy średnia liczba mszyc bezskrzydłych na jednym
liściu wynosi 50-100 sztuk, a po kwitnieniu 5-10.

2. TYTOŃ
Mszyce, wciornastki
PODLEWANIE Zabieg podlewania można wykonać dwoma metodami: I metoda rozsadnik
Zalecane stężenie: 0,05 % (50 ml środka w 100 litrach wody)
Stosować 3 litry cieczy użytkowej na 1000 roślin.
Zabieg wykonać w początkowym okresie hartowania roślin, na 2 tygodnie przed wysadzeniem
rozsady na plantacje.
plantacja

Zalecane stężenie: 0,025 % (25 ml środka w 100 litrach wody).
Stosować 100 ml cieczy pod roślinę. Podlewać rozsadę po wysadzeniu na plantację. II metoda
rozsadnik pierwszy zabieg
Zalecane stężenie 0,05 % (50 ml środka w 100 litrach wody)
Stosować 3 litry cieczy użytkowej na 1000 roślin.
Zabieg wykonać w początkowym okresie hartowania roślin, na 2 tygodnie przed wysadzeniem
rozsady na plantacje.

drugi i trzeci zabieg

Zalecane stężenie: 0,1 % (100 ml środka w 100 litrach wody).
Stosować każdorazowo 12,5 l cieczy użytkowej na 1000 roślin.
Zabiegi wykonać w przeciągu dwóch dni na 2-3 dni przed wysadzeniem rozsady na plantację.

ROŚLINY WARZYWNE W GRUNCIE
1. KAPUSTA GŁOWIASTA
Mszyca kapuściana
Zalecane stężenie: 0,025 %. (25 ml środka w 100 litrach wody).
Stosować 100 ml cieczy użytkowej pod roślinę.
Zabieg wykonać na 2 dni przed wysadzeniem (w przypadku rozsady produkowanej w multi
platach) lub w 7 dni po wysadzeniu rozsady na polu.

2. POMIDOR POD OSŁONAMI, OGÓREK W SZKLARNI
Mączlik szklarniowy
Zalecane stężenie: 0,075 %. (75 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin.

ROŚLINY OZDOBNE W SZKLARNI
1. KAWA ARABSKA
Wełnowiec cytrusowiec
Zalecane stężenie: 0,125 % (125 ml środka w 100 litrach wody).
Stosować po wystąpieniu szkodnika i następnie zabieg powtórzyć po 14 dniach.

2. GERBERA
Wciornastek zachodni
Zalecane stężenie: 0,08 % (80 ml środka w 100 litrach wody).
Stosować po wystąpieniu szkodnika
- Mączlik szklarniowy
Zalecane stężenie: 0,08 %. (80 ml środka w 100 litrach wody).
Stosować po wystąpieniu szkodnika i następnie zabieg powtórzyć po 14 dniach.

3. CYKLAMEN PERSKI
Larwy wciornastka kwiatowca
Zalecane stężenie: 0,075 %-0,125 % (75-125 ml środka w 100 litrach wody).
Stosować po wystąpieniu szkodnika. Wyższe z zalecanych stężeń stosować w przypadku dużego nasilenia szkodnika.

4. SĘPOLIA FIOŁKOWA
Larwy wciornastka zachodniego
Zalecane stężenie: 0,08 % (80 ml środka w 100 litrach wody).
Stosować po wystąpieniu szkodnika.

5. RÓŻA
Mszyca smugowa
Zalecane stężenie: 0,04 %. (40 ml środka w 100 litrach wody).
Stosować po wystąpieniu szkodnika.

6. FUKSJA, ANTURIUM
Mszyca ziemniaczana
Zalecane stężenie: 0,04 %. (40 ml środka w 100 litrach wody).
Stosować po wystąpieniu szkodnika.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości roślin.

UWAGI:
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15oC.
2.,Przed zastosowaniem środka na ogórki i rośliny ozdobne na każdej uprawianej po raz pierwszy
odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie
wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
3. W przypadku stosowania środka w formie oprysku w celu ochrony pszczół i innych owadów
zapylających nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
- kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
-w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może się
rozpocząć przed upływem okresu prewencji.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IV OKRES KARENCJI
Okres od ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji.
POMIDOR, OGÓREK - 3 DNI
KAPUSTA GŁOWIASTA- 7 DNI
ROŚLINY OZDOBNE - NIE DOTYCZY
CHMIEL, TYTOŃ - NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI I ZWIERZĄT
Okres zapobiegający zatruciu:
DLA PSZCZÓŁ: 21 DNI (STOSOWANIE W FORMIE OPRYSKU)
DLA LUDZI I ZWIERZĄT: NIE DOTYCZY

V WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody
W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody i mydła.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe należy pokazać etykietę).

VI ANTIDOTUM:
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

VII POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04
Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99
Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83
Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00
Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46
Wrocław – (71) 343 30 08

VIII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 00 C i nie
wyższej niż 300 C.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji ­
Zawartość netto ­
Nr partii

 

Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 176/2013d z dnia 05.08.2013 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 15/2012h.r. z dnia 15. 03. 2012 r.
Posiadacz zezwolenia na handel równoległy:
GENERIKS Sp. z o.o., Sp. k., Studzianki 24 A, 97-320 Wolbórz, tel./fax: 0048 (44) 733 93 33, e- mail: biuro@generiks.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska


 

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy