Skocz do zawartości

Zdjęcie

Helios 480 EC


HELIOS 480 EC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
chloropiryfos (związek grupy fosforoorganicznych) – 480 g/l (44,30%)

Zezwolenie MRiRW nr R -148/2014 z dnia 28.08.2014 r.

Niebezpieczeństwo
H226 – Łatwopalna ciecz i pary.
H301 -Działa toksycznie po połknięciu.
H304 -Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H319 -Działa drażniąco na oczy.
H332 -Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H410 -Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia
P261 – Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P330 – Wypłukać usta.
P301 + P310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ lub lekarzem.
P303 + P361 + P353 -W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):
Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem
wody/prysznicem.
P304 + P340 -W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić
lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w
pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P337 + P313 -W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 – Zebrać wyciek.

I OPIS DZIAŁANIA
Helios 480 EC jest środkiem owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym i gazowym , przeznaczonym do zwalczania szkodników gryzących w rzepaku ozimym. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Rzepak ozimy
słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6-0,8 l/ha
Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na plantacji.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

IV WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Działa bardzo toksycznie na pszczoły.
Zabieg wykonać przed wieczorem po zakończeniu dziennego lotu pszczół.

W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować środka:
1. na uprawy w czasie kwitnienia,
2. w miejscach gdzie pszczoły maja pożytek,
3. gdy w uprawie występują kwitnące chwasty.
4. na roślinach pokrytych spadzią.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 15 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu
o 70%.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres prewencji dla pszczół (okres zapobiegający zatruciu):
3 dni
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy

V PIERWSZA POMOC
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Zalecenie dla lekarza:
Leczenie:
Produkt zawiera inhibitor cholinesterazy. Antidotum/odtrutka – atropina i związki z grupy
oksymów: np. pralidoksym (2-PAM, protopam), obidoksym (toksogonina).

1. Atropinę stosować tylko w postaci injekcji, wyliczoną dawkę (dorośli: do 5 mg/osobę,
dzieci: 0,02-0,05 mg/kg m.c.) w części można podać i.v., pozostałą część dawki s.c. lub
i.m., powtarzać aż do uzyskania pełnej atropinizacji.
2. Jeżeli to możliwe, oksymy – podać jak najwcześniej (w czasie pierwszych 24 – 48
godzin) jednak tylko w połączeniu z atropiną.
Pralidoksym (2-PAM, protopam): dorośli: 1g/osobę, dzieci 25-50 mg/kg m.c. i.v. przez 15 – 30 minut. Następnie kontynuować wlew w dawce 10-20 mg/kg/godzinę.
Obidoksym (toksogonina): jednorazowo: dorośli 200-300 mg, dzieci 3-4 mg/kg m.c., 3-6
razy na dobę.
3. Nie prowokować wymiotów – ryzyko uszkodzenia dróg oddechowych.
Jeśli wykonywane jest płukanie żołądka, nie dopuścić, aby treść pokarmowa przedostała
się do dróg oddechowych.
4. Leczenie podtrzymujące, w oparciu o ocenę lekarza na podstawie objawów.

Inne środki zaradcze
1. Zapewnić dostęp świeżego powietrza.
2. Obserwować oddech. Jeżeli wystąpią zaburzenia oddychania zastosować sztuczne oddychanie i utrzymywać do momentu przybycia lekarza. Możliwe, że będzie konieczna intubacja endotrachalna lub tracheotomia ze sztucznym oddychaniem.
3. Zapewnić pacjentowi ciepło, odpoczynek i hospitalizować co najmniej 24 godziny.

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, - w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.
Przechowywać pod zamknięciem, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze 0oC -30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -.........
Zawartość netto -.........
Nr partii -.........

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -148/2014 z dnia 28.08.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
Sharda Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 101, lokal nr 20, 02-011 Warszawa, tel.: (22) 886 9328, fax: (22) 846 8735, e-mail: shardain@vsnl.com
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Zakłady Chemiczne “Organika – Sarzyna” SA ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel.:(17) 24 07 111, fax: (17) 24 07 112, e-mail:zch@zch.sarzyna.pl
 

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy