Skocz do zawartości

Zdjęcie

Polysect Ultra Hobby AL


POLYSECT ULTRA HOBBY AL

 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej:
acetamipryd (substancja z grupy neonikotynoidów) – 0,05 g/l (0,005%)

Zezwolenie MRiRW nr R -163 /2012 z dnia 28 .11.2012 r.

 

I OPIS DZIAŁANIA
Polysect Ultra Hobby AL jest środkiem owadobójczym w formie środka gotowego do
użycia, o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczonym do zwalczania
ochojnika na modrzewiu i mszycy na róży.
Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu załączonego opryskiwacza ręcznego.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Modrzew europejski
ochojnik świerkowo-modrzewiowy
Opryskiwać tak, aby ciecz spływała z pędów.
Opryskiwać drzewa w pełni wegetacji po pojawieniu się larw letnich szkodnika.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

2. Róża w uprawie polowej
Mszyca różano-szczeciowa
Opryskiwać tak, aby ciecz spływała z liści i pędów.
Zabieg wykonać po pojawieniu się szkodnika na pędach róż.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGI:
1) Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne, na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg celem sprawdzenia czy w ciągu
7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
2) W czasie opryskiwania nie dopuścić do przedostania się środka na inne rośliny konsumpcyjne np. warzywa.

III ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA
Nie dotyczy
2) OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU RO­ŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNA­CZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA,W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
6) OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
7) OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do
innych celów, w tym traktowania ich jako surowce wtórne.

W przypadku ochrony róży
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o
szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.

V. PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza; pokaż mu opakowanie lub
etykietę.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza ­jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc me­dyczna, niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z naj­bliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż
0°C i nie wyższej niż 30°C.
Unikać nasłonecznienia.
Przechowywać z dala od silnych utleniaczy.

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -163 /2012 z dnia 28 .11.2012 r.
Posiadacz zezwolenia:
Scotts Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa, tel. 22 465 61 80, fax: 22 465 61 91; e-mail: infopl@scotts.com
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

 

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy