Skocz do zawartości

Zdjęcie

Cruiser 70 WS


CRUISER 70 WS

 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej: tiametoksam 3-(2-chloro-1,3-tiazol-5-ilometylo-5-metylo-1,3,5-oksadiazinan-4­ylideno(nitro) amina (związek z grupy neonikotynoidów) – 70% (700 g/kg).

 

Zezwolenie MRiRW nr R - 66/2011 z dnia 28.10.2011 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-238/2012d z dnia 03.10.2012 r.

 

Niebezpieczny dla środowiska
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się,
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Działa bardzo toksycznie na pszczoły.

I OPIS DZIAŁANIA
Zaprawa owadobójcza w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu
kontaktowym i żołądkowym, przeznaczona do zaprawiania nasion buraka cukrowego i
pastewnego przeciwko szkodnikom występującym we wczesnym okresie rozwoju roślin.
Środek przeznaczony jest wyłącznie do przemysłowego zaprawiania nasion buraka
cukrowego i pastewnego.
W roślinie działa systemicznie.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
1. Burak cukrowy, Burak pastewny
mszyce, śmietka ćwiklanka, pchełka burakowa, drobnica burakowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
64 g / jednostkę siewną nasion otoczkowanych.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
64 g / jednostkę siewną nasion otoczkowanych.
Zaprawiać nasiona zgodnie z technologią firmy Syngenta Crop Protection AG – Szwajcaria.

 

UWAGI:

1) Zaprawi anie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.

2) Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.

3) Zaprawionego materiału można używać wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne, ani na paszę.

4) Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16%, ani uprzednio zaprawianego inną zaprawą.

5) Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny, o wysokiej energii kiełkowania i odpowiedniej wilgotności.

6) Zaprawione nasiona pozostawić po zaprawieniu w otwartych workach do momentu przeschnięcia.

7) Zaprawione nasiona przechowywać w grubych papierowych, oznakowanych i szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych, chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od żywności i pasz.

8) Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania ziarna siewnego do następnego sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.

9) Nie stosować do zaprawiania rodów hodowlanych.

10) Na opakowaniach zaprawionych nasion powinny zostać umieszczone następujące zwroty:
- siew wykonać za pomocą siewników wykluczających możliwość wzbijania się pyłu w chwili dokonywania wysiewu nasion do gleby i przy napełnianiu zasobników siewnika;

- nie stosować siewników pneumatycznych, z wyjątkiem wyposażonych w dyfuzory, których końcówki należy skierować jak najbliżej powierzchni gleby, mocując na ich wylocie elastyczną rurę lub odpowiedniej długości przewód elastyczny kończący swój wylot tuż przy powierzchni gleby;

- nie dopuszczać do uszkodzenia powłoki nasion w trakcie ich przechowywania, transportu i siewu;

- zaprawione nasiona muszą być całkowicie przykryte glebą, z uwzględnieniem końców rzędów; - nasiona przypadkowo rozsypane zebrać lub przykryć ziemią, aby zapobiec zatruciu ptaków i ssaków.

11) Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.

 

III ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR,NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy
2) OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
6) OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i rękawice ochronne.
Podczas czyszczenia aparatury stosować odpowiednią maskę ochronną.
Podczas mieszania i ładowania stosować półmaskę filtrującą FFP2
7) OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
Wodę użytą do mycia aparatury zużyć do sporządzania cieczy użytkowej podczas kolejnego
zaprawiania.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

W celu ochrony organizmów niebędących celem działania środka, w szczególności pszczół miodnych, przy stosowaniu do zaprawiania nasion:

- zaprawianie nasion przeprowadza się wyłącznie w profesjonalnych zakładachzaprawiania nasion. Zakłady te muszą stosować najlepsze dostępne techniki, tak aby wzbijanie się pyłu podczas zaprawiania nasion, przechowywania i transportu ograniczone były do minimum;
- stosuje się odpowiednie urządzenia siewne gwarantujące wysoki stopień wchłaniania do gleby oraz ograniczenie do minimum wycieków i wzbijania się pyłu.

 

IV. PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza –
jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w ostrzeżeniach, skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów –(17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

V PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nieprzekraczającej
zakresu 0–30oC.

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-238/2012d z dnia 03.10.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R -66/2011 z dnia 28.10.2011 r.
Posiadacz zezwolenia: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44 c, 01-797 Warszawa, tel.: (+48, 22) 326-06-01, fax: (+48, 22) 326-06-99.
Producent: Syngenta Crop Protection AG, P.O. Box, CH-4002 Bazylea, Konfederacja Szwajcarska, tel.: (+41,61) 323-11-11, fax: (+41,61) 323-12-12.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

 

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy