Skocz do zawartości

Zdjęcie

HELM-Lambda 100 CS


HELM-Lambda 100 CS


Zawartość substancji czynnej:
lambda-cyhalotryna
(związek z grupy pyretroidów) -100 g/l (9,74%)

Środek do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zezwolenie MRiRW nr R-70/2013 z dnia 20.05.2013 r.

 

 

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy, zawierający syntetyczny pyretroid, w formie zawiesiny kapsuł w cieczy,
do rozcieńczania wodą, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w
uprawach roślin rolniczych. Produkt o szybkim działaniu kontaktowym i żołądkowym.
Substancja czynna działa powierzchniowo, wyróżnia się wysoką stabilnością przy
nasłonecznieniu i długim działaniem.
Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
1. Rzepak ozimy
chowacz brukwiaczek
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha
Termin stosowania: Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.

słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,06 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,06 l/ha
Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji (na pąkujących roślinach), zgodnie z sygnalizacją.

pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha
Zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania: 0,06 -0,075 l/ha
Termin stosowania: Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200 -400 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

2. Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy.
mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,04 -0,05 l/ha Termin stosowania: Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna.
 

skrzypionki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha Zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania: 0,04 -0,05 l/ha Termin stosowania: Stosować od początku wylęgania się larw.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200 -400 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

3. Jęczmień jary
mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,04 -0,05 l/ha Termin stosowania: Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna.
 

skrzypionki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
Zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania: 0,04 -0,05 l/ha
Termin stosowania: Stosować od początku wylęgania się larw.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200 -400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

UWAGI: 1) Pyretroidy działają skuteczniej w temperaturze poniżej 200C. W przypadku wyższej temperatury w ciągu dnia, zabieg wykonać pod koniec dnia. 2) Środek stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla pszczół, również na roślinach pokrytych spadzią.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Przed wlaniem środka do zbiornika opryskiwacza należy opakowanie silnie wstrząsnąć aż do uzyskania jednolitej zawiesiny. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w pracy opryskiwacza, przed przystąpieniem do opryskiwania włączyć mieszadło i dokładnie wymieszać ciecz. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

 

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy
2.OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3.OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Rzepak ozimy: 28 dni
Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, Jęczmień jary: 28 dni
4.OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
6. OCHRONA STOSUJACEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

7) OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym do traktowania ich jako surowce wtórne.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

W celu ochrony organizmów wodnych przy stosowaniu środka HELM-Lambda 100 CS w ochronie rzepaku ozimego konieczne jest wyznaczenie 15-metrowej strefy ochronnej od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony organizmów wodnych przy stosowaniu środka HELM-Lambda 100 CS w ochronie zbóż konieczne jest wyznaczenie 10-metrowej strefy ochronnej od zbiorników i cieków wodnych.

 

V PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25 Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09 Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54 Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

 

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym
miejscu.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Nie dopuścić do przemarznięcia środka.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Posiadacz zezwolenia:
HELM AG, Nordkanalstraße 28, 20097 Hamburg, Republika Federalna Niemiec,
tel.:+ 49 40 2375 0, fax: +49 40 2375 1845; e-mail: info@helmag.com

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
HELM POLSKA Sp. z o.o., ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, tel.: +48 22 6543500, fax: + 48 22 6548310
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
 

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy