Skocz do zawartości

Zdjęcie

Cyperkill Super 250 EC


CYPERKILL SUPER 250 EC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej: cypermetryna (insektycyd z grupy pyretroidów) –- 250 g/l (25,92%)


Zezwolenie MRiRW Nr R-56/2012 z dnia 19.03.2012 r.


Szkodliwy

Niebezpieczny dla środowiska
Środek łatwopalny

Działa szkodliwie po połknięciu

Działa drażniąco na skórę

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

 

I OPIS DZIAŁANIA

Cyperkill Super 250 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
1. Pszenica ozima
Skrzypionki
Stosować od początku wylęgania się larw (pszenica w fazie BBCH 39-65).
Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 0,1 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2
Odstęp pomiędzy zabiegami – 14 dni.

 

2. Pszenica jara
Mszyca zbożowa
Zabieg wykonać po wykłoszeniu – nie później niż do okresu dojrzałości mlecznej ziarna. (pszenica w fazie BBCH 59-70)
Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 0,1 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2
Odstęp pomiędzy zabiegami – 14 dni.
 

Skrzypionki
Stosować od początku wylęgania się larw (pszenica w fazie BBCH 39-65).
Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 0,1 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2
Odstęp pomiędzy zabiegami – 14 dni.

 

3. Jęczmień jary
Skrzypionki
Stosować od początku wylęgania się larw (jęczmień w fazie BBCH 39-65).
Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 0,1 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2
Odstęp pomiędzy zabiegami – 14 dni.

 

4. Rzepak ozimy
Chowacz czterozębny
Stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy, przed złożeniem jaj (rzepak w fazie BBCH 39-59).
Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 0,1 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2
Odstęp pomiędzy zabiegami – 14 dni.
 

chowacz podobnik
Stosować w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (rzepak w fazie BBCH 65-67)
Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 0,1 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2
Odstęp pomiędzy zabiegami – 14 dni.
Zalecana ilość wody: 300 - 400 l/ha
Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty

 

ROŚLINY WARZYWNE

1. Groch ogrodowy
Mszyca grochowa
Opryskiwać po wystąpieniu licznych kolonii mszyc, zgodnie z sygnalizacją (groszek w fazie BBCH 19-55).
Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 0,1 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2
Odstęp pomiędzy zabiegami – 10 dni.

 

2. Por
Wciornastki
Zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników (Por w fazie BBCH 11-47).
Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 0,1 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2
Odstęp pomiędzy zabiegami – 10 dni.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty

 

Uwagi:
Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 200 C. W temperaturze wyższej zabiegi wykonywać pod koniec dnia.
W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających przestrzegać następujących zaleceń:
- nie stosować środka na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
- nie stosować środka kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty
- nie stosować środka w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach , których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji
Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności na substancje pyretroidowe, środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.
Zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części rośliny były pokryte cieczą użytkową. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika
opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

 

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy
2) OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Pszenica ozima, Pszenica jara, Jęczmień jary - 14 dni
Rzepak ozimy – 49 dni
Groszek ogrodowy, Por - 7 dni
4) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5.OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
6.OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe pokaż etykietę.
7) OCHRONA ŚRODOWISKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym traktowania ich jako surowce wtórne.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych
W celu ochrony stawonogów niebędących obiektem zwalczania konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

 

V. PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe
W przypadku połknięcia natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody; skonsultować się z lekarzem. Nie należy wywoływać wymiotów ani nie podawać nic doustnie w przypadku, gdy ofiara jest nieprzytomna bądź ma drgawki.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne), zalecane płukanie żołądka.
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08

 

VII PRZECHOWYWANIE Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC oraz z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dostępem wilgoci.

 

Posiadacz zezwolenia: Agriphar S.A., Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougree, Królestwo Belgii, tel. (+32) 04/385 97 11, fax: (+32) 04/385 97 49.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: AGROSIMEX Sp. z o.o., Goliany 43, 05-620 Błędów, tel. (48) 668 04 71, fax: (48) 668 04 86, e-mail: agrosimex@wp.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

 

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy