Skocz do zawartości

Trwają prace konserwacyjne. Logowanie jest zablokowane.
Zdjęcie

Safran 18 EC


SAFRAN 18 EC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
abamektyna (produkt naturalny z grupy makrocyklicznych laktonów) – 18 g w 1litrze
środka (1,83%)


Zezwolenie MRiRW nr R -24/2014 z dnia 24.02.2014 r.

 

 

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa drażniąco na oczy.
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
Safran 18 EC jest środkiem owadobójczym i przędziorkobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania owadów szkodliwych w uprawie gruszy, oberżyny, ogórka, papryki, pomidora, chryzantemy i róży. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych i ręcznych.

 

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA ROŚLINY SADOWNICZE
1. Grusza
Miodówka gruszowa plamista
Środek stosować po okresie kwitnienia drzew i zauważeniu pierwszych objawów uszkodzeń.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,75 l/ha
Środek można stosować łącznie z adiuwantem Superam 10 AL (50 ml/100 l cieczy użytkowej).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

ROŚLINY WARZYWNE UPRAWIANE POD OSŁONAMI
1. Oberżyna, ogórek, papryka, pomidor
Przędziorek chmielowiec
Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody)
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody) Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2
Odstęp między zabiegami – 7 dni.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500-1500 l/ha (w zależności od wielkości i zagęszczenia roślin na plantacji)
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ROŚLINY OZDOBNE UPRAWIANE POD OSŁONAMI
1. Chryzantema, róża
Przędziorek chmielowiec
Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody) Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2
Odstęp między zabiegami – 7 dni
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500-2000 l/ha (w zależności od wielkości i zagęszczenia roślin na plantacji)
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

2. Chryzantema
Wciornastek zachodni
Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody) Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2
Odstęp między zabiegami – 7 dni
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500-2000 l/ha (w zależności od wielkości i zagęszczenia roślin na plantacji)
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

3. Gerbera
miniarki
Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody) Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2
Odstęp między zabiegami – 7 dni
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500-2000 l/ha (w zależności od wielkości i zagęszczenia roślin na plantacji) Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

PRZECIWWSKAZANIA Nie stosować środka przed spodziewanym deszczem. UWAGI 1) Safran 18 EC stosować przemiennie ze środkami o odmiennym mechanizmie działania. 2) Opryskiwać całe rośliny – zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również dolnej strony liści. 3) Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i dyniowe na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg celem sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, z
włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny
wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Zalecane ciśnienie robocze: od 2 do 3 bar.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza należy zwrócić
uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.
Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA:
Nie dotyczy
2.OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu):
96 godzin
3.OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
Oberżyna, ogórek, papryka, pomidor – 3 dni;
Chryzantema, Gerbera, róża – nie dotyczy.
4) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
5) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
Nie dotyczy
6) OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka.
Unikać zanieczyszczenia oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież
W razie połknięcia wypłukać usta wodą – nigdy nie stosować u osób nieprzytomnych.

7) OCHRONA ŚRODOWISKA
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych dla upraw roślin warzywnych i ozdobnych uprawianych w szklarni typu tunel foliowy bez izolowanej powierzchni glebowej.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu
o 50% dla uprawy gruszy.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 15 m od zbiorników i cieków wodnych dla uprawy gruszy.
Niebezpieczny dla pszczół.
W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środka nie stosować:
-na rośliny uprawne w trakcie kwitnienia,
-kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
-w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek, a także na rośliny, w których kwitnienie może
rozpoczynać się przed upływem okresu prewencji,
-nie stosować na roślinach pokrytych spadzią.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio

opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka
myjącego.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

V PIERWSZA POMOC
Natychmiast wezwać lekarza.
Przerwać pracę. Zatrutego usunąć z miejsca działania preparatu, zdjąć odzież ochronna.
Przy zaburzeniach oddychania zrobić sztuczne oddychanie (najlepiej usta -usta).
W razie zanieczyszczenia skóry preparatem skażone miejsca zmyć wodą i mydłem.
W przypadku dostania się preparatu do oczu – przemywać je wodą przez 10 – 15 min.
W razie połknięcia preparatu spowodować wymioty podając do picia 1-2 szklanki wody.
W przypadku utraty przytomności nie powodować wymiotów ani nic nie powodować
doustnie.
Wczesne objawy zatrucia można zminimalizować przez spowodowanie wymiotów w ciągu 30
minut od czasu ekspozycji. Jeśli objawy zatrucia postępują powodować wymioty
i wykonywać pomiary płynów ustrojowych i elektrolitów oraz kontrolować ciśnienie krwi.
W ciężkich przypadkach obserwacje winny być kontynuowane przez kilka dni do czasu aż
objawy kliniczne nie będą ustępowały.
Abamektyna powoduje wzrost aktywności GABA, dlatego unikać podawania leków
powodujących wzrost aktywności GABA (barbiturany, benzodiazepiny, itd.) u osób
potencjalnie narażonych na abamektyne.

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nieprzekraczającej
zakresu 0-30oC.

 

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -24/2014 z dnia 24.02.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
Rotam Agrochemical Europe Ltd, Hamilton House, Mabledon Place, WCIH 9BB Londyn, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, tel: + 44 207 953 0447, e-mail: contacteu@rotam.com
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
 

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy