Skocz do zawartości

Zdjęcie

Super Cyper 500 EC


SUPER CYPER 500 EC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
cypermetryna (związek z grupy pyretroidów) -500 g/l (51,6 %)

Zezwolenie MRiRW nr R – 61/2013 z dnia 19.04.2013 r.


Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Środek łatwopalny

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe

Działa drażniąco na skórę

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

 

I OPIS DZIAŁANIA Super Cyper 500 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
1. Pszenica ozima, pszenica jara
Mszyca zbożowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha.
Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do okresu dojrzałości mlecznej ziarna
(pszenica w fazie BBCH 59-73)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.

Skrzypionki
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha.
Środek stosować od początku wylęgania się larw (pszenica w fazie BBCH 39-65).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.

2. Jęczmień jary
Skrzypionki
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha.
Środek stosować od początku wylęgania się larw (jęczmień w fazie BBCH 39-65).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.

3. Ziemniak
Larwy oraz chrząszcze stonki ziemniaczanej
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,06 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,06 l/ha.
Środek stosować na larwy i chrząszcze sto nki ziemniaczanej (Ziemniak w fazie BBCH 10­51).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.

 

4. Rzepak ozimy.
Słodyszek rzepakowy Chowacz czterozębny
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha.
Zabiegi stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (rzepak w fazie BBCH 39-59)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.

Chowacz podobnik
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha.
Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (rzepak w fazie BBCH 65-67),
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.
Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty

5. Kapusta głowiasta
Gąsienice tantnisia krzyżowiaczka
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha.
Opryskiwać w okresie masowego wylegania się gąsienic (kapusta w fazie BBCH 10-46).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.

6. Groch ogrodowy
Mszyca grochowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha.
Opryskiwać po wystąpieniu licznych kolonii mszyc (groszek w fazie BBCH 19-55).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.

7. Por
Wciornastki
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha.
Zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników (Por w fazie BBCH 11-47)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.
Zalecana ilość wody 200-600 l/ha Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty

 

UWAGI: Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 200 C. W temperaturze wyższej zabiegi wykonywać pod koniec dnia. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających przestrzegać następujących zaleceń: -nie stosować środka na rośliny uprawne w czasie kwitnienia -nie stosować środka kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty -nie stosować środka w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności na substancje pyretroidowe środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. Zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części rośliny były pokryte cieczą użytkową. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać. Po

pracy aparaturę dokładnie wymyć.

 

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy
2) OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Pszenica ozima, pszenica jara, Jęczmień jary, ziemniaki -14 dni Rzepak ozimy – 49 dni Kapusta głowiasta, groszek ogrodowy, Por -7 dni
4) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
6) OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli
to możliwe pokaż etykietę.
7) OCHRONA ŚRODOWISKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym traktowania ich jako surowce wtórne.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych
W celu ochrony stawonogów niebędących obiektem zwalczania konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

 

V. PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe
W przypadku połknięcia natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody; skonsultować
się z lekarzem. Nie należy wywoływać wymiotów ani nie podawać nic doustnie w przypadku,
gdy ofiara jest nieprzytomna bądź ma drgawki.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę.

Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne), zalecane płukanie żołądka.
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08

 

VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie
wyższej niż 30oC oraz z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dostępem wilgoci.

Posiadacz zezwolenia:
Agriphar S.A., Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougree, Królestwo Belgii, tel. (+32) 04/385 97 11, fax: (+32) 04/385 97 49.
Podmiot odpowiedzialny za ostateczne etykietowanie i pakowanie:
Pakon Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, 62-500 Konin, tel. (63) 240 01 18, fax. (63) 240 01 18 wew. 136, e-mail: biuro@pakon-konin.pl
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

 

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy