Skocz do zawartości

Zdjęcie

DeLux 050 CS


DeLux 050 CS


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/l (4,93%)

Zezwolenie MRiRW nr R-97 /2013 z dnia 19.06.2013 r. zmienione decyzją MRiRW nr R -310/2014d z dnia 01.09.2014 r.

 Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
Działa drażniąco na oczy i skórę
Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy przeznaczony do rozcieńczania wodą przed zastosowaniem, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania niektórych szkodników w rzepaku ozimym i pszenicy ozimej. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowana przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA

ROŚLINY ROLNICZE
1. Rzepak ozimy
Słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na pąkujących roślinach, w fazie pąkowania (BBCH 51 – 59).
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku większego nasilenia szkodnika.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,08 -0,1 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 200 -400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. Pszenica ozima
Skrzypionki
Stosować w fazie kłoszenia (BBCH 51 – 59) z uwzględnieniem progu szkodliwości.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,1 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 200 -400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI: 1) Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. W temperaturze wyższej zabieg wykonywać pod koniec dnia. 2) Zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową. 3) W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie należy stosować: -kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty, -w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek. 4) Silny opad deszczu wcześniej niż 6 godzin po zabiegu może obniżyć skuteczność działania środka.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika wody z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA.

Nie dotyczy.

2.OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy.
3) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy.
4) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy.
5) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy.
6) OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę.

7) OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka
myjącego.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym traktowania ich jako surowce wtórne.

V. PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -jeżeli
to możliwe, pokaż etykietę.

W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25 Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45 Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09 Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54 Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08

 

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C
i nie wyższej niż 30°C.

Posiadacz zezwolenia:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Chemirol Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno;
tel. +48 52 318 88 00, fax: +48 52 318 88 01, e-mail: sekretariat@chemirol.com.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
 

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy