Skocz do zawartości

Zdjęcie

Kanemite 150 SC


KANEMITE 150 SC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
acekwinocyl (substancja z grupy nieklasyfikowanej) – 150 g w 1litrze środka (14,42%)

Zezwolenie MRiRW nr R -131/2013 z dnia 05.11.2013 r.


Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
Kanemite 150 SC środek owadobójczy: koncentrat w postaci stężonej zawiesiny. Działa kontaktowo, na roślinie powierzchniowo, wykazując długie działanie rezydualne, do kilku tygodni po zabiegu, zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przędziorka owocowca w jabłoniach. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

 

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA ROŚLINY SADOWNICZE
1. Jabłoń
Przędziorek owocowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,875 l/ha Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,875 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste lub drobnokropliste.
Stosować po pojawieniu się szkodnika, przy poziomie minimum 20% wylęgniętych larw.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne,
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA.
Nie dotyczy
2) OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
jabłka – 30 dni
4) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
6) OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia oczu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę.

7) OCHRONA ŚRODOWISKA
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest określenie strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować kiedy występują kwitnące chwasty.
Etykieta Kanemite 150 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -131/2013 z dnia 05.11.2013 r.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

V PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -jeżeli
to możliwe, pokaż etykietę).

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać w zamkniętych opakowaniach oryginalnych.

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -131/2013 z dnia 05.11.2013 r.

Posiadacz zezwolenia: Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG, Stader Elbstrasse 26 ­28, DE -21683 Stade, Republika Federalna Niemiec
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Cheminova Polska, Al. Jerozolimskie 212 A, 02-486 Warszawa, tel.: 22 571 40 50, fax.: 22 571 40 51
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
 

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy