Skocz do zawartości

Zdjęcie

Floramite 240 SC


Floramite 240 SC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych i nieprofesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
bifenazat – 2-(4 metoksybifenyl-3-ilo)hydrazynomrówczan izopropylu (związek z grupy
karbazynianów) – 240 g/l (22,62%).

Substancja niebędąca substancją biologicznie czynną: propano-1,2-diol

Zezwolenie MRiRW nr R-17 /2012 z dnia 23 .01.2012 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-139/2014d z dnia 02.05.2014 r.

 


Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Działa drażniąco na oczy.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek przędziorkobójczy w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym, przeznaczony do zwalczania przędziorka chmielowca w uprawie ogórka oraz róży i chryzantemy uprawianych pod osłonami. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Ogórek
Przędziorek chmielowiec
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,04 %
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,04 %.
Zalecana ilość wody: 1000-1500 l/ha
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni

2. Róża, chryzantema
Przędziorek chmielowiec
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,04 % Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,04 %.
Zalecana ilość wody: 1500-2000 l/ha
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni

UWAGI:
1. W celu przeciwdziałania wystąpienia odporności przestrzegać następujących zasad:
- W każdej z upraw preparat Floramite 240 SC stosować maksymalnie 2 razy w sezonie (cyklu produkcyjnym). Program ochrony powinien obejmować pojedynczy zabieg, lub w razie konieczności dwa zabiegi wykonane w odstępie 7 dni.
- Jeżeli w danej uprawie (cyklu produkcyjnym) zachodzi potrzeba wykonania kolejnego zabiegu czy zabiegów, należy przeprowadzać je zgodnie z zasadami rotacyjnego stosowania środków roztoczobójczych, dobierając do kolejnych opryskiwań preparaty z różnych grupy chemiczne i o odmiennym sposobie działania.
- Zabiegi powinny być wykonywane w opraciu o systematycznie prowadzony monitoring występowania przędziorków. Zwalczanie wykonać natychmiast po przekroczeniu progu szkodliwości. Nie czekać, aż populacja szkodnika nadmiernie się rozwinie.
- Środek stosować wyłącznie w zalecanych dawkach, zgodnie z etykietą środka.
- Jeżeli jest to możliwe, do praktykowanych systemów produkcji powinny być wdrażane integrowane metody zwalczania szkodników, wykorzystujące między innymi biologiczne metody walki z przędziorkami.
2. Przed zastosowaniem środka na ogórkach lub roślinach ozdobnych, na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg celem sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
3. Zabiegi pod osłonami najlepiej wykonać rano lub wieczorem w celu uniknięcia silnego nasłonecznienia.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a
popłuczyny wlać do opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz mechanicznie wymieszać.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Ogórek – 1 dzień Róża,
chryzantema – nie dotyczy
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

ŚRODEK DZIAŁA TOKSYCZNIE NA OSOBY POZOSTAJĄCE POD WPŁYWEM ALKOHOLU. NA DOBĘ PRZED, W TRAKCIE I NA DOBĘ PO OPRYSKIWANIUANIU NIE WOLNO SPOŻYWAĆ ALKOHOLU POD JAKĄKOLWIEK POSTACIĄ.
7. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

V PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -jeżeli
to możliwe, pokaż etykietę.

W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym
miejscu.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Chemtura Netherlands B.V., Ankerweg 18, 1041AT Amsterdam, Królestwo Niderlandów tel. 00 31 20 5871 864; fax. 00 31 20 5871 868
Producent:
Chemtura Corporation, Middlebury, CT 06749, Stany Zjednoczone Ameryki, tel. 00 1 203 573 2000, fax.: 00 1 203 393 2290
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1. AGRA-H, Krzysztof Wojdyła i Henryk Krzysztof, Import -Export Sp. Jawna ul. Nyska 27, 48-351 Biała Nyska, e-mail: agra-h@agra-h.pl, tel/fax: (77) 435 68 25
2. AGROSIMEX Sp. z o.o., ul. Goliany 43, 05-620 Błędów, tel.: (48) 668 04 71, fax: (48) 668 04 86, e-mail: agrosimex@wp.pl
3. “AGRO-BIZNES” Sp. Jawna, Sularz-Rudnicki, ul. Myśliborska 56, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel: (95) 720 62 75; tel/fax: (95) 731 42 24, e-mail: sekretariat@agro-biznes.pl
4. Agro-Bakałarzewo Sp. z o.o. ul. Polna 3, 16-423 Bakałarzewo, tel (87) 569 43 06, fax: (87) 569 40 52, e-mail: agrobak@suwalki.com.pl
5. CIECH S.A. ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, tel.: (22) 639 15 84, fax: (22) 638 15 98, e-mail: elzbieta.browarek@ciech.com
6. JAWAL & M. R. Z. Murawiec Sp. Jawna, ul. Polna 17, 89-115 Mrocza, tel.: (52) 385 63 36, (52) 385 68 88; e-mail: jawalm@wp.pl
7. Osadkowski S.A., ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów, tel.: (71) 314 64 54, fax: (71) 314 64 65, e-mail: centrum@osadkowski.com.pl
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
1. PAKON Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel./fax: (63) 240 01 18
2. Towarzystwo Chemiczne „DANMAR”, ul. Nasienna 1, 91-231 Łódź, tel. (42) 650 95 50, fax: (42) 650 66 95, e-mail: biuro@danmar.eu
3. AGRECOL Sp. z o.o., Mesznary 2, 98-400 Wieruszów, tel./fax: (62) 783 20 00, (62) 784 13 33, e-mail: agrecol@agrecol.pl

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy