Skocz do zawartości

Zdjęcie

Fastac 100 EC - amator


FASTAC 100 EC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników amatorskich
Zawartość substancji czynnej:
alfa – cypermetryna (środek z grupy pyretroidów) - 100 g w 1 litrze środka (10,87%).

Zezwolenie MRiRW nr R - 39/2012 z dnia27.02.2012 r.
Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Środek łatwopalny.
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa drażniąco przez drogi oddechowe.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

 

I OPIS DZIAŁANIA
FASTAC 100 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników kłująco-ssących i gryzących w roślinach warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek Fastac 100 EC stosowany jest przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Groch jadalny (zielony i na suche nasiona).
Oprzędziki.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/500m2.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 4 - 5 ml/500m2.
Opryskiwać w okresie wczesnego rozwoju roślin, po zauważeniu chrząszczy lub pierwszych uszkodzeń.
Maksymalna liczba zabiegów: 2.
Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 - 10 dni.
 

Mszyca grochowa.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 ml/500m2.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 5 - 6 ml/500m2.
Opryskiwać po wystąpieniu licznych kolonii mszyc.
Opryskiwać w początkowym okresie zawiązywania się strąków.
Maksymalna liczba zabiegów: 2.
Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 - 10 dni.

 

2. Kapusta głowiasta biała.
Gąsienice bielinka, piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 ml/500m2.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 4 ml/500m2.
Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.
Maksymalna liczba zabiegów: 2.
Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 - 10 dni.
 

Pchełki na rozsadniku kapusty.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 ml/500m2.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,5 ml/500m2.
Opryskiwać rośliny z chwilą pojawienia się chrząszczy.
Środek wykazuje średni poziom zwalczania szkodnika.
Maksymalna liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 10 – 20 l/500m2. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

UWAGI: Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym rośliny uprawnej przemiennie z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20oC. Zabiegi należy przeprowadzić wczesnym rankiem lub w godzinach wieczornych. O ile zabieg musi zostać wykonany w ciągu dnia, dokonujemy go jedynie w dni pochmurne i chłodne. Opryskiwanie przeciwko szkodnikom (zwłaszcza kłująco-ssącym) wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową. W przypadku opryskiwania roślin pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed rozpoczęciem opryskiwania dokładnie określić ilość potrzebnej cieczy, którą należy sporządzić bezpośrednio przed wykonaniem zabiegu. Połowę ustalonej ilości wody wlać do
opryskiwacza, następnie dodać odpowiednią ilość preparatu. Zamknąć opryskiwacz i ciecz wymieszać. Opróżnione opakowanie po preparacie wypłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny zużyć do sporządzenia cieczy użytkowej. Uzupełnić wodę w opryskiwaczu i ciecz ponownie wymieszać.
Opryskiwać w dni możliwie bezwietrzne nie stwarzające możliwości znoszenia cieczy na uprawy rosnące w sąsiedztwie.
Po pracy opryskiwacz dokładnie wymyć.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA.
Nie dotyczy.
2) OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy.
3) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Groch: 14 dni.
Kapusta: 14 dni.
4) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy.
5) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy.
6) OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę
7) OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest określenie strefy ochronnej w odległości 5 metrów w przypadku zastosowania w kapuście i 10 metrów dla zastosowań w grochu.
W celu ochrony stawonogów niebędących obiektem zwalczania konieczne jest określenie strefy ochronnej w odległości 5 metrów od terenów nieużytkowych rolniczo.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym do traktowania ich jako surowce wtórne.

V. PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC, z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dostępem wilgoci.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Posiadacz zewolenia :
BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec, tel. +49 621 60-0, telefax: +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf-ag.de
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: BASF Polska Sp. z o.o., ul. Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, tel.: (22) 570 99 99, fax: (22) 570 97 92, e-mail: poczta@basf.com
Konfekcjoner:
AGRECOL Sp. z o.o., Mesznary 2, 98-400 Wieruszów, tel. (62) 78 32 000, fax. (62) 78 44 445, e-mail: agrecol@agrecol.pl
Z.P.U.H. BEST PEST, ul. Moździerzowców 6b, 43-602 Jaworzno, tel: (0-32) 617 75 71; (32) 617 75 62, fax: (32) 615 00 07, e-mail: biuro@bestpest.com.pl.
SUMIN D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy sp. j. ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy Las, tel. (61) 2972600, (61) 8125113; fax (61) 2972602; e-mail: sumin@sumin.com.pl.
TARGET S.A., ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno, 84-110 Krokowa, tel./fax (058) 676 72 43, e-mail: info@target.com.pl.
Agropak Sp. J. B. Pluta, G. Brzeziński i wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, tel.: (32) 615 69 18, tel./fax: (32) 615 63 30, e-mail: agropak@agropak.pl

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzykadla ludzi i środowiska.

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy