Skocz do zawartości

Zdjęcie

Sumi-Alpha 050 EC


SUMI-ALPHA 050 EC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
esfenwalerat (związek z grupy pyretroidów) -50 g w 1 litrze środka (5,54%)

Zezwolenie MRiRW nr R -177/2012 z dnia 20.12.2012 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-147/2013d z dnia 20.06.2013 r.

 

 

Niebezpieczny dla środowiska
Środek łatwopalny.
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony jest do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i warzywniczych. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA ROŚLINY ROLNICZE
1. Pszenica ozima, pszenżyto ozime.
mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Stosować w przypadku wystąpienia mszyc po wykłoszeniu, nie później niż od początku fazy dojrzałości mlecznej ziarna.

skrzypionki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha. Stosować od początku wylęgania się larw.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. Rzepak ozimy.
chowacz podobnik
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
 

słodyszek rzepakowy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, w fazie paka kwiatowego zgodnie z sygnalizacją.

pryszczarek kapustnik
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha. Zabieg wykonać w okresie opadania płatków kwiatowych, po wykształceniu pierwszych łuszczyn.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Odstęp między zabiegami 14 dni.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

3. Kapusta głowiasta
gąsienice piętnówki kapustnicy, bielinka kapustnika, rzepnika.
Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 600 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI: 1) Środek działa skuteczniej w temperaturze poniżej 200 C.W temperaturze wyższej zabieg wykonywać pod koniec dnia. 2) W przypadku opryskiwania roślin (np. kapusta) lub szkodników pokrytych nalotem woskowym do cieczy użytkowej dodać środek zwilżający. 3) Zabieg przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, aby wszystkie części rośliny były pokryte cieczą użytkową. 4) Na plantacjach kwitnących roślin, a także w bliskim ich sąsiedztwie zabieg wykonać przed wieczorem, po zakończeniu dziennego oblotu pszczół. Nie stosować na roślinach pokrytych spadzią.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji).
Nie dotyczy
2.OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Pszenica ozima, pszenżyto ozime – 28 dni Rzepak ozimy – 42 dni Kapusta głowiasta – 7 dni
4) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
6) OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaz opakowanie lub etykietę.

7) OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest stosowanie 15 metrowej strefy
ochronnej od zbiorników i cieków wodnych wraz z użyciem końcówek do opryskiwaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej o 50%.

W celu ochrony stawonogów niebędacych celem zwalczania konieczne jest stosowanie 5 metrowej strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym do traktowania ich jako surowce wtórne.

V PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -jeżeli
to możliwe, pokaż etykietę).

W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08

 

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym
miejscu w temperaturze nie niższej niż 0o C i nie wyższej niż 30o C.

Załącznik do decyzji MRiRW nr R -147/2013d z dnia 20.06.2013 r.
Posiadacz zezwolenia: Sumitomo Chemical Agro Europe SAS 2, rue Claude Chappe F­69370, Saint-Didier-au-Mont d’Or, Republika Francuska
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
1. AGRA-H, Krzysztof Wojdyła i Henryk Krzysztof, Import -Export Sp. Jawna ul. Nyska 27, 48-351 Biała Nyska, e-mail: agra-h@agra-h.pl; tel/fax: (77) 435 68 25 2.AGROSIMEX Sp. z o.o., ul. Goliany 43, 05-620 Błędów, tel.: (48) 668 07 90, fax: (48) 668 04 86, e-mail: agrosimex@agrosimex.com.pl
3.“AGRO-BIZNES” Sp. Jawna, Sularz-Rudnicki, ul. Myśliborska 56, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel: (95) 720 62 75; tel/fax: (95) 731 42 24; e-mail: sekretariat@agro-biznes.pl
4.Agro-Bakałarzewo Sp. z o.o. ul. Polna 3, 16-423 Bakałarzewo, tel (87) 569 43 06, fax: (87) 569 40 52, e-mail: agrobak@suwalki.com.pl
5.CIECH S.A. ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, tel.: (22) 639 15 84, fax: (22) 638 15 98, e-mail: elzbieta.browarek@ciech.com
6.JAWAL & M. R. Z. Murawiec Sp. Jawna, ul. Polna 17, 89-115 Mrocza, Tel.: (52) 385 63 36, (52) 385 68 88; e-mail: jawalm@wp.pl
7.Osadkowski S.A., ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów, tel.: (71) 314 64 54, fax: (71) 314 64 65, e-mail: centrum@osadkowski.com.pl
Podmiot konfekcjonujący środek ochrony roślin:
1.„AGRECOL” Sp. z o.o., 98-400 Wieruszów, Mesznary 2, tel. 62 784 13 33, tel./fax 62 783 20 00
2.„AGROPAK” Sp. Jawna B. Pluta, G. Brzeziński i Wsp., ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, tel/fax 32 615 63 30, e-mail: agropak@agropak.pl
3.“SUMIN” D. Czabańska, W. Czabański i Wsp. Sp. Jawna, 62-002 Suchy Las, ul. Jagodowa 4, tel. 61 812 51 13, fax 61 297 26 02, e-mail: sumin@sumin.com.pl
4.„TARGET” S.A., Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa,
tel. 58 774 10 90, fex 58 676 74 89, e-mail: info@target.com.pl
5.„Pakon Sp. z o.o.”, ul. Zakładowa 7, 62 – 510 Konin, tel. 63 240 01 18, fax. 63 240 01 18 wew. 136, e-mail: biuro@pakon-konin.pl
6.Towarzystwo Chemiczne „DANMAR”, ul. Nasienna 1, 91-231 Łódź, tel.: 42 650 95 50, fax.: 42 650 66 95, e-mail: biuro@danmar.eu

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy