Skocz do zawartości

Zdjęcie

DANADIM 400 EC


DANADIM 400 EC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej:
dimetoat -(związek z grupy fosforoorganicznych) – 400 g/l (37,84%).

Zezwolenie MRiRW nr R-48/2013 z dnia 27.03.2013 r.

 

 

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Produkt łatwopalny.
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa toksycznie na organizmy wodne; Może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Działa toksycznie na pszczoły.

I OPIS DZIAŁANIA.
Danadim 400 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu żołądkowym i kontaktowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych. W roślinie działa systemicznie. Wykonać jeden zabieg w sezonie. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Pszenica ozima, jęczmień jary.
mszyce
Stosować od fazy kłoszenia, do okresu mlecznej dojrzałości ziarna (BBCH 51-73).
 

skrzypionki
Stosować od początku wylęgania się larw (BBCH 51-73).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Zalecana ilość wody: 300 -400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

2. Burak cukrowy.
mszyca burakowa
Stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc (BBCH 18-39).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Zalecana ilość wody: 300 -400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

Uwagi: Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15oC. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować: - na rośliny uprawne w czasie kwitnienia, - kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty, - w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji. Unikać znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie kwitnące rośliny.

 

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

 

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1)OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy
2)OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3)OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)

Pszenica ozima, jęczmień jary, Burak cukrowy -21 dni,

4)OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
6) OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

7) OCHRONA ŚRODOWISKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym traktowania ich jako surowce wtórne.

W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środka nie stosować: - na rośliny uprawne w czasie kwitnienia, - kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty, - w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek, - unikać znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie kwitnące rośliny.
W celu ochrony stawonogów pożytecznych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 metrów od terenów nieużytkowanych rolniczo.

 

V POMOC MEDYCZNA
1. OBJAWY ZATRUCIA.
Pocenie, bóle głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, bóle żołądka, wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenie wzroku, drżenie mięśni.
2. ANTIDOTUM.
Jeśli wystąpiły jakiekolwiek spośród wyżej wymienionych objawów, zwłaszcza jeśli znana jest przyczyna skażenia: przerwać pracę, zdjąć zanieczyszczoną odzież, umyć zanieczyszczoną skórę i włosy, nie dopuścić do jakiegokolwiek wysiłku, natychmiast wezwać lekarza i pokazać mu etykietę. Zalecenia dla lekarza:
Leczenie:
1.Jeśli wystąpiły oznaki i objawy, możliwie jak najszybciej wstrzyknąć 2 mg siarczanu atropiny (w przypadku dzieci w kilku dawkach) i powtarzać (w razie potrzeby) dopóty, dopóki nie nastąpiła pełna atropinizacja.
2.W razie potrzeby podać domięśniowo 1 g pralidoksyny. Powtórzyć po 3-4 godzinach.

 

Inne środki zaradcze:
1.Zapewnić dostęp świeżego powietrza.
2.Obserwować oddech. Jeśli wystąpiły zaburzenia w oddychaniu wykonać sztuczne oddychanie i utrzymywać aż do momentu przybycia lekarza. Możliwe, że będzie konieczna intubacja endotrachealną rurką lub tracheotomia w połączeniu ze sztucznym oddychaniem.
3.Jeśli środek został połknięty -szybko wywołać wymioty (dotykając palcami tylnej części gardła) i podając 1 lub 2 szklanki wody do wypicia. Kontynuować dopóty, dopóki wymiociny staną się przejrzyste. Nie podawać niczego doustnie, jeśli poszkodowana osoba jest nieprzytomna.
4.Zapewnić pacjentowi ciepło, pełny odpoczynek i hospitalizować przez co najmniej 24 godziny.

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (0-58) 682-04-04 Rzeszów – (0-17) 866 40 25 Kraków – (0-12) 411 99 99 Sosnowiec – (0-32) 266 11 45 Lublin – (0-81) 740 89 83 Tarnów – (0-14) 631 54 09 Łódź – (0-42) 657 99 00 Warszawa – (0-22) 619 66 54 Poznań – (0-61) 847 69 46 Wrocław – (0-71) 343 30 08

 

VI PRZECHOWYWANIE.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej
0oC i 30oC.

Posiadacz zezwolenia: CHEMINOVA A/S, P.O. BOX 9, DK-7620 Lemvig Królestwo Danii, telefon: +45 969 096 90, fax: +45 969 096 091
Podmiot wprowadzający środek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: CHEMINOVA Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212 A, 02-486 Warszawa, telefon (22) 571 40 50 , fax:
(22) 571 40 51
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi, zwierząt i środowiska.

 

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy