Skocz do zawartości

Zdjęcie

Karate Zeon 050 CS uzytkownicy nieprofesjonalni


KARATE ZEON 050 CS


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej:
lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g w 1 litrze środka (4,81%).


Zezwolenie MRiRW nr R -31/2013 z dnia 18.02.2013 r.


Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa drażniąco na skórę.
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Zawiera 1,2–benzoizotiazol – 3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się,
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

 

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA ROŚLINY ROLNICZE
1. Ziemniak
larwy oraz chrząszcze stonki ziemniaczanej.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 ml/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 – 1,6 ml/100 m2

 

mszyce]Mszyce[/url]
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 ml/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 – 2,0 ml/100 m2
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Odstęp między zabiegami: 10 -14 dni
Zalecana ilość wody: 3 – 4 l/100 m2 Zalecane opryskiwane: średniokropliste

 

2. Rzepak ozimy
słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 ml/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 ml/100 m2
Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją.
 

chowacz brukwiaczek.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 ml/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 ml/100 m2
Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Odstęp między zabiegami: 10 -14 dni
Zalecana ilość wody: 3 l/100 m2 Zalecane opryskiwane: średniokropliste

 

3. Pszenica ozima, jęczmień jary
skrzypionki.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 ml/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 -1,0 ml/100 m2
Stosować od początku wylęgania się larw.

 

mszyce]Mszyce[/url].
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 ml/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 -1,0 ml/100 m2
Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna.

 

mszyce]Mszyce[/url]
(wektory chorób wirusowych we wczesnej fazie rozwoju zbóż).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 ml/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 -1,0 ml/100 m2
Zabieg wykonać na:
zbożu ozimym – jesienią,
zbożu jarym -wiosną po pojawieniu się pierwszych mszyc.
Zalecana ilość wody: 3 – 4 l/100 m2 Zalecane opryskiwane: średniokropliste

 

4. Kukurydza
omacnica prosowianka.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 ml/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 ml/100 m2
Zabieg wykonać w okresie wiechowania kukurydzy po wystąpieniu szkodnika.

 

mszyce]Mszyce[/url].
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 ml/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 ml/100 m2
Opryskiwać w okresie masowego nalotu mszyc uskrzydlonych na rośliny.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Odstęp między zabiegami: 10 -14 dni
Zalecana ilość wody: 3 -4 l/100 m2. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

ROŚLINY SADOWNICZE
1.Jabłoń
Mszyca jabłoniowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 ml/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 ml/100 m2
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika. W sadach towarowych ograniczyć stosowanie środka do jednego zabiegu w sezonie wegetacyjnym. Dalsze niezbędne zabiegi wykonać stosując środki z innych grup chemicznych
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 5 – 7,5 l/100 m2. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

ROŚLINY WARZYWNE W GRUNCIE
1. Cebula
wciornastek tytoniowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 ml/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 ml/100 m2
Zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników.
 

śmietka cebulanka.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 ml/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 ml/100 m2 Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Odstęp między zabiegami: 10 -14 dni
Zalecana ilość wody: 4 – 5 l/100 m2 Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

2. Kapusta głowiasta
gąsienice bielinka kapustnika, gąsienice rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 ml/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 ml/100 m2
Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.
 

mszyca kapuściana.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 ml/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 ml/100 m2
Opryskiwać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.
 

śmietka kapuściana.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 ml/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 ml/100 m2
Zabieg wykonać w początkowym okresie kwitnienia kasztanowca.
 

wciornastek tytoniowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 ml/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania1,2 ml/100 m2
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Odstęp między zabiegami: 10 -14 dni
Zalecana ilość wody: 5 -6 l/100 m2. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

UWAGI: 1) Środek działa skuteczniej w temperaturze poniżej 20oC. W temperaturze wyższej zabieg wykonać pod koniec dnia. 2) W przypadku opryskiwania roślin (np.: kapusta, Cebula) lub szkodników pokrytych nalotem woskowym, dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający. 3) Zabieg przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Przed użyciem środka silnie wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą i ciecz mechanicznie wymieszać następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i ponownie starannie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji).
Nie dotyczy
2) OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Ziemniak 7 dni, Rzepak ozimy 28 dni Pszenica ozima 28 dni, jęczmień jary 28 dni, Kukurydza 7 dni, Jabłoń 7 dni, Cebula 7 dni, Kapusta głowiasta 7 dni,
4) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
6) OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę.
7) OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w
pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg.

Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej,
stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym do traktowania ich jako surowce wtórne.

V PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -jeżeli to
możliwe, pokaż etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w temperaturze nieprzekraczającej zakresu
0 -30oC.

Posiadacz zezwolenia: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44 c, 01-797 Warszawa.
Tel.: (22) 326-06-01. Fax: (22) 326-06-99.
Producent: Syngenta Limited, Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey,GU2
7YH, Wielka Brytania. Tel.: (+44,1,483) 260-000. Fax: (+44,1,483) 260-001.
Podmioty konfekcjonujące środek:
1.Agrecol Sp. z o. o., Mesznary 2, 98-400 Wieruszów. Tel.: (62) 78 32 000.
2.Agropak Sp.J., B.Pluta, G.Brzezinski i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno. Tel.: (32) 61 56 330.
3.Sumin Sp.J., D.Czabańska, W.Czabański i Wspólnicy, ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy Las. Tel.:(61) 29 72 600.
4.Target S.A., ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno, 84-110 Krokowa. Tel.: (58) 676 74 89.

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
 

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy