Skocz do zawartości

Zdjęcie

Karate 2.5 WG.


KARATE 2,5 WG


Środek do stosowania prze użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 2,5% (25 g/kg)


Zezwolenie MRiRW nr R-159/2013 z dnia 29.11.2013 r.


Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa drażniąco na skórę.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się,
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy, zawierający syntetyczny pyretroid, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych i warzywnych.
Na roślinie działa powierzchniowo.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego i opryskiwacza
sadowniczego.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. ZIEMNIAK
larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,30 kg/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,30 kg/ha
Termin zabiegu: Opryskiwać w okresie pojawienia się na plantacji larw od stadium L2 – L3.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny okres pomiędzy zabiegami: 10-14 dni.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

2. KUKURYDZA
omacnica prosowianka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,40 kg/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,20 – 0,40 kg/ha
Termin zabiegu: Zabieg wykonać w okresie wiechowania kukurydzy po wystąpieniu szkodnika. Wyższą z zalecanych dawek stosować przy większym nasileniu występowania szkodnika.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny okres pomiędzy zabiegami: 10-14 dni.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

3. JABŁOŃ
mszyca jabłoniowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,30 kg/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,30 kg/ha
Termin zabiegu: Zabieg wykonać bezpośrednio po stwierdzeniu licznych kolonii mszyc.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha

4. CEBULA
wciornastek tytoniowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24 kg/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24 kg/ha
Termin zabiegu: Zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników.
 

śmietka cebulanka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24 kg/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24 kg/ha
Termin zabiegu: Zabieg wykonać w okresie nalotu muchówek, to jest na początku kwitnienia lilaka.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 2
Minimalny okres pomiędzy zabiegami: 10-14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

5. KAPUSTA GŁOWIASTA
gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24 kg/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24 kg/ha
Termin zabiegu: Zabieg wykonać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.
 

mszyca kapuściana
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24 kg/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24 kg/ha
Termin zabiegu: Zabieg wykonać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.
 

śmietka kapuściana
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24 kg/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24 kg/ha
Termin zabiegu: Zabieg wykonać w początkowym okresie kwitnienia kasztanowca.
 

wciornastek tytoniowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24 kg/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24 kg/ha
Termin zabiegu: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny okres pomiędzy zabiegami: 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne,
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy
2.OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3.OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
ziemniaki: 14 dni KUKURYDZA, jabłka, kapusta: 7 dnicebula: 21 dni
4.OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
6. OCHRONA STOSUJACEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie wdychać pyłu.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Unikać zanieczyszczenia oczu.
Nie jeść i nie pić oraz nie palić podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.
7) OCHRONA ŚRODOWISKA
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
W celu ochrony organizmów wodnych przy stosowaniu środka Karate 2,5 WG w ochronie ziemniaka i kukurydzy konieczne jest wyznaczenie 10-metrowej strefy ochronnej od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony organizmów wodnych przy stosowaniu środka Karate 2,5 WG w ochronie cebuli i kapusty konieczne jest wyznaczenie 5-metrowej strefy ochronnej od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony organizmów wodnych przy stosowaniu środka Karate 2,5 WG w ochronie sadu jabłoniowego dla maksymalnej dawki substancji czynnej 1 x 11,25 g/ha konieczne jest wyznaczenie 40-metrowej strefy ochronnej od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony stawonogów pożytecznych niebedących celem zwalczania przy stosowaniu środka Karate 2,5 WG konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieuzytkowanych rolniczo o szerokości. -10 m w przypadku zastosowania w ochronie ziemniaka i kukurydzy, -30 m (późne zastosowanie) lub 40 m (wczesne zastosowanie) w przypadku zastosowania
w ochronie sadu jabłoniowego, -5 m w przypadku zastosowaniu w ochronie cebuli i kapusty.

V PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

 

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym
miejscu.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w temperaturze nie przekraczającej zakresu
0-30oC.

Posiadacz zezwolenia:
Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44 c, 01-797 Warszawa, tel.: (22) 326-06-01, fax: (22) 326-06-99.
Producent:
Syngenta Crop Protection AG, P.O. Box, CH-4002 Bazylea, Konfederacja Szwajcarska. tel.: +41 (61) 323 11 11, fax: +41 (61) 323 12 12.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy