Skocz do zawartości

Zdjęcie

Polysect Dlugodziałający 005 SL


POLYSECT DŁUGO DZIAŁAJĄCY 005 SL


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
Acetamipryd: (E)-N1-(6-chloro-3-pirydylometylo)-N2-cyjano-N1-metyloacetamidyna – 5 g/l (0,50
%)


Zezwolenie MRiRW nr R -26/2012 z dnia 30.01.2012 r., zmienione decyzją MRiRW nr R-71/2012 z dnia 29.02.2012 r. oraz decyzją MRiRW nr R-158/2013d z dnia 27.06.2013 r.


I OPIS DZIAŁANIA
Polysect Długo Działający 005 SL jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników w uprawie polowej roślin ozdobnych oraz w uprawie roślin doniczkowych. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie. Środek przeznaczony do podlewania lub zastosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

 

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA ROŚLINY OZDOBNE
1. Modrzew europejski
Ochojnik świerkowo-modrzewiowy
Opryskiwać drzewa w pełni wegetacji po pojawieniu się larw letnich szkodnika.
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1% (10 ml środka w 1 l wody) Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1% (10 ml środka w 1 l wody)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste Zalecana ilość wody: 0,02 – 0,04 l/m2

 

2. Róża (uprawa w gruncie)
Mszyca różano-szczeciowa
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1 % (10 ml środka w 1 l wody) Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1 % (10 ml środka w 1 l wody)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2
Odstęp między zabiegami: 7 dni
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Zalecana ilość wody: 0,06 l/m2 Uwaga: Ograniczyć stosowanie środka do 2 zabiegów w sezonie wegetacyjnym. W przypadku konieczności wykonania drugiego zabiegu środek stosować przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

3. Dracena obrzeżona
Tarcznik czerniak
Podlewać po wystąpieniu szkodnika.
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 6% (60 ml środka w 1 l wody) Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 6% (60 ml środka w 1 l wody)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 Podlewać 100 ml cieczy użytkowej na 1 litr podłoża.

 

4. Kroton
Wełnowiec cytrusowiec
Stosować w przypadku wystąpienia szkodnika w małej liczebności, w przypadku dużej liczebności środek może być nieskuteczny.
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 6% (60 ml środka w 1 l wody) Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 6% (60 ml środka w 1 l wody)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 Stosować 100 ml cieczy użytkowej na 1 litr podłoża.

 

5. Bluszcz pospolity
Misecznik cytrusowiec
Podlewać po wystąpieniu szkodnika.
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 6% (60 ml środka w 1 l wody) Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 6% (60 ml środka w 1 l wody)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 Stosować 100 ml cieczy użytkowej na 1 litr podłoża.

 

6. Begonia zimowa
Mszyca ziemniaczana, ziemiórka gerberanka
Podlewać po wystąpieniu szkodnika. Środek wykazuje średni poziom zwalczania ziemiórki gerberanki.
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 6% (60 ml środka w 1 l wody) Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 6% (60 ml środka w 1 l wody)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1. Stosować 100 ml cieczy użytkowej na 1 litr podłoża.

 

Uwagi: Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne, na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin. W przypadku konieczności ponownego zabiegu,

Polysect Długo Działający 005 SL należy stosować przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania. Opryskiwać rośliny tak, aby ciecz spływała z rośliny. W czasie opryskiwania nie dopuścić do przedostania się środka na inne rośliny konsumpcyjne np. warzywa.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
OPRYSKIWANIE
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika
opryskiwacza napełnionego częściowo wodą. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie
wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza ciecz mechanicznie wymieszać.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PODLEWANIE
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do pojemnika
z wodą i dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny
dodać do cieczy roboczej.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIE­RZĘTA.
Nie dotyczy
2.OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3.OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4.OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLNY UPRAWIANE NASTEPCZO
Nie dotyczy
6) OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza; pokaż mu opakowanie lub etykietę.
7) OCHRONA ŚRODOWISKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

W przypadku uprawy modrzewia europejskiego lub róży W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.

V. PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż uję­ta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksy­kologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie
wyższej niż 30oC.

Unikać nasłonecznienia.
Przechowywać z dala od silnych utleniaczy.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Posiadacz zezwolenia
Scotts Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101 A, 04-041 Warszawa, tel. 22 465 61 80, fax: 22 465 61 91; e-mail: infopl@scotts.com., www.substral.pl
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie:
TARGET S.A., ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno, 84-110 Krokowa, tel. 58 774-10-90, fax: 58 676-74­89, e-mail: info@target.com.pl, www.target.com.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
 

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy