Skocz do zawartości

Zdjęcie

Sakarb 30 WG


SAKARB 30 WG


Środek ochrony roślin przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
indoksakarb (związek z grupy oksadiazyn) -300 g/kg (30%)

Pozwolenie MRiRW nr R -30/2013h.r z dnia 4.07.2013r.

 

Zawiera indoksakarb. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Działa szkodliwie po potknięciu.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne
zmiany w środowisku wodnym.
Działa bardzo toksycznie na pszczoły w dawce powyżej 0,167 kg środka /ha.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania jaj oraz larw szkodliwych owadów zjadających liście w roślinach sadowniczych, warzywnych i rolniczych. Na roślinie środek działa powierzchniowo. Środek działa na komórki nerwowe owada, co prowadzi do paraliżu, a następnie do śmierci szkodnika w czasie 24-60 godzin od pobrania środka wraz z pokarmem. Szkodnik przestaje żerować po 2-8 godzinach od zabiegu. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych oraz sadowniczych.

 

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA ROŚLINY SADOWNICZE
1.Jabłoń
Owocówka jabłkóweczka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania -0,2 kg/haZalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,17 -0,2 kg/ha
Termin stosowania: Opryskiwać w okresie intensywnego lotu motyli i składnia jaj (na kilka dni przed rozpoczęciem wylęgu gąsienic) od początku fazy rozwoju owoców (BBCH 71) do fazy BBCH 77 tj. fazy, gdy owoc osiąga 70% typowej wielkości.
 

Zwójki liściowe
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,17 kg/ha
Termin stosowania: Opryskiwać latem w okresie wylęgania się gąsienic od początku fazy
rozwoju owoców (BBCH 71) do fazy BBCH 77 tj. fazy, gdy owoc osiąga 70% typowej wielkości.
Zalecana ilość wody: 500 -900 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 3.
Odstęp między zabiegami 10 dni.

1.Kapusta głowiasta biała
Bielinek kapustnik
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania -0,12 kg/haZalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,1 -0,12 kg/ha Termin stosowania: Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic od początku fazy kwitnienia (BBCH 61) do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (BBCH 89).
 

Bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,1 kg/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.
Zalecana ilość wody: 500 -600 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 3.
Odstęp między zabiegami: 10 dni.

1. Kukurydza
Omacnica prosowianka
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania -0,15 kg/haZalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,125-0,15 kg/haZalecany jest dodatek adiuwanta Trend 90 EC w ilości 0,1% (100 ml na 100 I). Termin stosowania: Opryskiwać od początku masowego wylotu motyli do momentu wylęgu pierwszych larw nie wcześniej niż od fazy czwartego kolanka (BBCH 34) i nie później niż do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 77). Wyższą dawkę stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika lub starszych roślin kukurydzy.
Zastosowanie środka zapewnia średni poziom zwalczania szkodnika.
Zalecana ilość wody: 300 -400 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 2
Odstęp między zabiegami 10 dni

Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania-0,15 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,125 -0,15 kg/ha
Zalecany jest dodatek adiuwanta Trend 90 EC w ilości 0,1% (100 ml na 100 I).
Termin stosowania: Opryskiwać od fazy kwitnienia (początek pylenia) (BBCH 63) do początku fazy dojrzałości woskowej (BBCH 83).
Zalecana ilość wody: 200 -400 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 1.

 

UWAGI: Wyższe z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodników, na szkodniki w starszych fazach rozwojowych oraz w późniejszych fazach rozwojowych roślin (Kukurydza). Środek Sakarb 30 WG nie powinien być stosowany częściej lub 3 razy w okresie wegetacji danej rośliny uprawnej, przemiennie z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania, w odstępach nie krótszych niż 10 dni. Środek stosować nie później niż do 30 minut przed przewidywanymi opadami deszczu.

IIl SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą {z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Włączyć mieszadło minimum 10 minut przed zabiegiem, w celu dokładnego rozpuszczenia preparatu. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku tego typu opryskiwaczy, najpierw rozpuścić preparat w niewielkiej ilości wody i następnie wlać do zbiornika opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji).

Nie dotyczy
2.OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu).
Nie dotyczy
3) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY
UPRAWNEJ (okres karencji). Jabłoń -7 dni Kapusta głowiasta biała -3 dni Kukurydza -14 dni
4) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI
(okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
6) OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.
7) OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowanestrony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o takąinformację.
W przypadku upraw roślin sadowniczych w celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w
czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek. Nie stosować, kiedy
występują kwitnące chwasty.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym traktowania ich jako surowce wtórne.

V PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta
w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk-(58) 682 04 04 Rzeszów (17)866 44 09
Kraków-(12) 411 99 99 -Sosnowic (32)266 11 45
Lublin-(81) 740 26 76 Warszawa (22)619 08 97
Łódź­(42)657 99 00 Wrocław (71) 343 30 08
Poznań -(61)847 69 46 -Tarnów ­ (14)631 54 09

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie
zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł
ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze
wentylowanym miejscu.
Nie dopuścić do przemarznięcia środka.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Zal. do pozw. MRiRWnrR-30/2013 h.r.z dnia 4.07.2013 r.
Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
GENERIKS Sp. z o.o., Sp. K., ul. Wolborska 6B, 97-300 Piotrków Trybunalski tel.: 44 733 93
33, fax: 44 733 93 33.

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i
środowiska

 

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy