Skocz do zawartości

Zdjęcie

Kaiso 050 EG


KAISO 050 EG


Środek przeznaczony do stosowania
przez użytkowników profesjonalnych i nieprofesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) -50 g/kg (5%).

Zezwolenie MRiRW nr R-49 /2013 z dnia 28.03.2013 r.
Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


I. OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy w formie granulatu do sporządzania emulsji wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w rzepaku ozimym i pszenicy ozimej. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowana przy użyciu opryskiwaczy polowych.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Rzepak ozimy
Chowacz brukwiaczek
Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.

Słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny
Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją.

chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik
Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,15 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. Pszenica ozima
Mszyce
Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna.

Skrzypionki
Stosować od początku wylęgania się larw.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,10 kg/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,10 kg/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI: 1) Środek działa skuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. W temperaturze wyższej zabieg wykonać pod koniec dnia. 2) W przypadku stosowania środka na kwitnące uprawy lub jeśli w uprawach chronionych występują kwitnące chwasty środek stosować po wieczornym oblocie pszczół. 3) Nie stosować w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek (spadź).

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA.

Nie dotyczy.
2.OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy.
3) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Rzepak ozimy – 28 dni. Pszenica ozima -25 dni.
4) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy.
5) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, WKTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy.
6) OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.
7) OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości: - 10 m od zbiorników i cieków wodnych lub - 5 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku zastosowania rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50 %.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości: - 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub - 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50 %.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został

zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym traktowania ich jako surowce wtórne.

V. PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -jeżeli
to możliwe, pokaż etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna,
niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym
ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08

VI. PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z zrywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i
nie wyższej niż 30°C.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Posiadacz zezwolenia:
Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter-Strasse 25, A-4021 Linz, Republika Austrii tel.: 0043 70 6918 2006, fax: 0043 70 6918 2004

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
F&N Agro Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa tel.: (22) 620 32 52, fax: (22) 654 07 97
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy