Skocz do zawartości

Zdjęcie

MOVENTO 100 SC


MOVENTO 100 SC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej:
spirotetramat -węglan etylowo-cis-3-(2,5-dimetylophenylo)-8-metoxy-2-okso-1-azaspiro[4.5]dec­3-en-4-ylowy -100 g w 1 litrze środka (9,35 %)


Zezwolenie MRiRW nr R-1/2012 w.u. z dnia 11.01.2012 zmienione decyzją MRiRW nr R-363/2012 z dnia 20.12.2012 r.

 


Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Może wywoływać uczulenie w przypadku kontaktu ze skórą.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne
zmiany w środowisku wodnym.
Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.

I OPIS DZIAŁANIA
Movento 100 SC jest środkiem owadobójczym w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą do stosowania w uprawie jabłoni, gruszy, warzyw kapustnych, sałaty, drzew i krzewów ozdobnych. Na szkodniki działa poprzez hamowanie biosyntezy tłuszczów. W roślinie działa systemicznie. Transport substancji czynnej spirotetramatu w roślinie odbywa się na dwa sposoby: przez ksylem i floem, co umożliwia ochronę zarówno starszych liści i korzeni, jak i nowych liści, które rozwinęły się dopiero po zastosowaniu preparatu. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych, polowych i sadowniczych.

 

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Jabłoń
Bawełnica korówka, mszyca jabłoniowa, mszyca jabłoniowo­babkowa, czerwce, skorupik jabłoniowy, pryszczarki, pryszczarek jabłoniak
Stosować w okresie od końca kwitnienia do początku opadania owoców (czerwcowe opadanie).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym– 2 Odstęp między zabiegami: minimum 14 dni.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
Zabieg wykonać najpóźniej na 4 tygodnie przed introdukcją dobroczynka gruszowego.

 

2. Grusza
Miodówki, Mszyce]mszyce[/url], czerwce, skorupik jabłoniowy, pryszczarki, pryszczarek gruszowiec
Stosować w okresie od końca kwitnienia do początku opadania owoców.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym– 1 Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha

 

3. kalafior, brokuł, brukselka, kapusta głowiasta, jarmuż, kapusta pekińska, kapusta (chińska) pak-czoi, kalarepa.
Mszyce]mszyce[/url], mszyca kapuściana, mszyca brzoskwiniowa, mączliki.
Stosować pomiędzy fazą 3 liści a fazą osiągnięcia odpowiedniej wielkości do zbioru.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha + zwilżacz. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha + zwilżacz.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym– 2 Odstęp między zabiegami: minimum 14 dni.
Zalecana ilość wody: 300-600 l/ha

 

4. Sałata, Sałata masłowa, Sałata lodowa, Sałata rzymska, Sałata dębolistna
Mszyce]mszyce[/url], mszyca porzeczkowo-sałatowa, mszyca brzoskwiniowa
Stosować pomiędzy fazą 3 liścia a fazą osiągnięcia odpowiedniej wielkości do zbioru.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,45 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,45 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym– 2 Odstęp między zabiegami: minimum 14 dni.
Zalecana ilość wody: 300-600 l/ha
 

Bawełnica topolowo-sałatowa
Stosować pomiędzy fazą 3 liścia a fazą osiągnięcia odpowiedniej wielkości do zbioru.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2 Odstęp między zabiegami: minimum 14 dni.
Zalecana ilość wody: 300-600 l/ha

 

6. Drzewa, krzewy ozdobne, iglaste, liściaste
Mszyce]mszyce[/url], czerwce
Stosować przy pojawieniu się pierwszych szkodników.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075% (75 ml/100 l wody) Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075% (75 ml/100 l wody)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2 Odstęp między zabiegami: minimum 14 dni.

 

Uwagi: -preparat najlepiej działa na młode stadia rozwojowe szkodników. -nie zaleca się stosowania mieszanek preparatu Movento 100 SC z fungicydami i nawozami dolistnymi. -przed zastosowaniem preparatu Movento 100 SC na drzewach i krzewach ozdobnych zaleca się opryskać na próbę niewielki obszar uprawy i odczekać wystarczająco długo, aby móc stwierdzić, czy środek jest selektywny dla danych gatunków i odmian.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego w 4/5 wodą, korzystając z otworu wlewowego. Uruchomić mieszadło. W celu uniknięcia wytwarzania się piany należy pojemnik dopełniać delikatnym strumieniem wody i utrzymując wąż tuż nad powierzchnią roztworu. W razie nadmiernego tworzenia się piany należy dodać odpowiedni środek zapobiegający spienianiu. Puste opakowanie należy ręcznie przepłukać wodą (kolejno trzykrotnie, potrząsając pojemnikiem) lub korzystając z systemu czyszczenia przy użyciu strumienia wody pod ciśnieniem, jeśli system taki znajduje się na opryskiwaczu. Popłuczyny należy wlać do zbiornika opryskiwacza.
Środek pozostały po przeprowadzeniu oprysku należy co najmniej 10-krotnie rozcieńczyć i wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Uprawę roślin następczych, do której środek nie jest zalecany, można rozpocząć po upływie 30 dni od zastosowania środka.

 

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
NIE DOTYCZY
2) OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
NIE DOTYCZY
3) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Jabłoń, Grusza-21 dni Warzywa kapustne-3 dni Sałata -7 dni Drzewa i krzewy ozdobne, iglaste i liściaste – nie dotyczy
4) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
NIE DOTYCZY
5) OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
Wyprać odzież ochronną po użyciu.
Po wykonaniu zabiegu na powierzchnie poddane opryskowi wchodzić dopiero po wyschnięciu
preparatu.
6) OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości 5 m.

Niebezpieczny dla pszczół.
W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne
w czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek. Nie stosować, kiedy
występują kwitnące chwasty.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym do traktowania ich jako surowce wtórne.


V PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Objawy: Brak danych na temat oddziaływania na organizm ludzki. Poniższej opisane objawy
zostały zaobserwowane u zwierząt.
Wdychanie produktu: Szybki oddech.
Połknięcie produktu: Brak danych na temat oddziaływania na organizm ludzki. U zwierząt
objawy zaobserwowano po podaniu 2000 mg/kg
Kontakt ze skórą: U zwierząt nie zaobserwowano objawów.
Kontakt rozpylanej cieczy z oczami: Brak objawów.

Pierwsza pomoc
Wdychanie produktu: Świeże powietrze, odpoczynek. W przypadku wystąpienia objawów zasięgnąć porady lekarza, pokazać etykietę lub opakowanie. Połknięcie produktu: Wypłukać usta. Skontaktować się z ośrodkiem toksykologicznym, aby uzyskać wiadomość, czy zalecane jest spożycie zawiesiny węgla drzewnego. Bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem, pokazać mu etykietę lub opakowanie. Kontakt ze skórą: Obficie spłukać wodą lub wziąć 15 minutowy prysznic. W międzyczasie zdjąć zanieczyszczone buty i ubranie. W przypadku wystąpienia objawów zasięgnąć porady lekarza, pokazać etykietę lub opakowanie. Kontakt rozpylanej cieczy z oczami: Obficie spłukiwać wodą przez 10 minut. Nie wlewać wody do oka, które nie zostało skażone środkiem. Osoby noszące soczewki powinny je wyjąć (jeżeli możliwe) i wypłukać. Skontaktować się z lekarzem, pokazać mu etykietę lub opakowanie. W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54 Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08
w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać pod zamknięciem.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym
pomieszczeniu

Posiadacz zezwolenia:
Bayer CropScience SA-NV, J.E. Mommaertslaan 14, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii, tel. +32 2 535 64 36, fax: +32 2 535 65 92
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, Tel.: (22) 572 35 00, fax: (22) 572 36
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
 

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy