Skocz do zawartości

Zdjęcie

Teppeki 50 WG


TEPPEKI 50 WG


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej:
flonikamid (związek z grupy karboksamidów ) -500 g/kg (50%).

Zezwolenie MRiRW nr R -54/2012 z dnia 14.03.2012 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-286/2013d z dnia 19.11.2013 r.

 

 

Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
TEPPEKI 50 WG jest środkiem owadobójczym w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu systemicznym przeznaczony do zwalczania mszyc w pszenicy ozimej, ziemniaku oraz sadach jabłoniowych. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i sadowniczych.

 

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Pszenica ozima
Mszyce zbożowe
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha.
Stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodnika.
W sezonie wykonać maksymalnie 2 zabiegi z zachowaniem minimalnej przerwy między
zabiegami wynoszącej 21 dni.
Zalecane opryskiwanie średniokropliste

2. Ziemniak
Mszyce ziemniaczane
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha
Stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodnika.
W sezonie wykonać maksymalnie 2 zabiegi z zachowaniem minimalnej przerwy między zabiegami wynoszącej 21 dni.
Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

3. Jabłoń
Mszyce żerujące na jabłoni
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.
Ilość wody zależy od wielkości drzew oraz użytego sprzętu.
Stosować zgodnie z sygnalizacją , po wystąpieniu szkodnika.
W sezonie wykonać maksymalnie 3 zabiegi, z zachowaniem minimalnej przerwy między zabiegami wynoszącej 21 dni.
Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego w 50% wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

 

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES KTÓRYM OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ KTÓRYM NA OBSZAR, NA LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ
WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy
2) OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Pszenica ozima – 28 dni Ziemniak – 14 dni
Jabłka – 21 dni
4) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
6) OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę.
7) OCHRONA ŚRODOWISKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

Zabrania się wykorzystywanie opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także do traktowania ich jako surowce wtórne.

W celu ochrony potomstwa pszczelego środek stosować po wieczornym oblocie pszczół, gdy roślina uprawna jest w fazie kwitnienia lub gdy w uprawie znajdują się kwitnące chwasty lub spadź. Podczas wykonywania zabiegu unikać znoszenia środka na sąsiadujące plantacje.

V POMOC MEDYCZNA
Antidotum; brak, stosować leczenie objawowe.
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż ujęta
w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08

 

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 5 0C i nie
wyższej niż 25 0C.

Posiadacz zezwolenia:
ISK Biosciences Europe N.V., Pegasus Park, De Kleetlaan 12 B, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii, tel. +32 (2) 627 66 11 fax. 32 (2) 627 86 00
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Belchim Crop Protection Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa, tel.: (22) 243 28 85, e-mail: info-pl@belchim.com
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

 

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy