Skocz do zawartości

Zdjęcie

Fastac Las 15 SC


FASTAC LAS 15 SC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
alfa-cypermetryna (związek z grupy pyretroidów) – 15 gramów w 1 litrze środka
(1,5%).


Zezwolenie MRiRW Nr R - 160/2012 z dnia 27.11.2012 r.

 


Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie
długotrwałego narażenia.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA ŚRODKA
FASTAC LAS 15 SC jest środkiem owadobójczym w formie stężonej zawiesiny do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szeliniaka sosnowca występującego na sadzonkach sosny. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek Fastac Las 15 SC stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych, opryskiwaczy plecakowych wraz z osłonami, spalinowych opryskiwaczy plecakowych z pomocniczym strumieniem powietrza, oraz przez maczanie.

 

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Sadzonki sosny.
Szeliniak sosnowiec
maczanie nadziemnych części sadzonek przed wysadzeniem na miejsce stałe.

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 4% (4000 ml środka w 100 l wody). Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 4% (4000 ml środka w 100 l wody). Maksymalna liczba zabiegów: 1.

 

oprysk roślin aparaturą naziemną po wysadzeniu.

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 4% (4000 ml środka w 100 l wody). Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 4% (4000 ml środka w 100 l wody). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1. Zalecana ilość wody: 50 - 100 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI: 1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20oC. Zabieg należy przeprowadzić wczesnym rankiem lub w godzinach wieczornych. O ile zabieg musi zostać wykonany w ciągu dnia, dokonujemy go jedynie w dni pochmurne i chłodne.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Po przerwie w wykonywaniu zabiegu i przed ponownym przystąpieniem do zabiegu ciecz dokładnie wymieszać. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

 

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR,NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA
Nie dotyczy.
2) OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy.
3) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy.
4) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy.
5) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA,W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy.
6) OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady
lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub
ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub
etykietę.
W przypadku połknięcia natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody;
skonsultować się z lekarzem.
7) OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie
zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć
aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez
rowy odwadniające z nasadzeń i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest określenie porośniętej
drzewami strefy ochronnej o szerokości 5 metrów od zbiorników i cieków wodnych.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia
aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi
popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin
do innych celów, w tym do traktowania ich jako surowce wtórne.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie
zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i
które zwróciły się o taką informację.

V PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25 Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09 Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54 Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

 

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż
0oC i nie wyższej niż 30oC z dala od źródeł ciepła.

Posiadacz zezwolenia: BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec, tel:. +49 621 60-0, fax: +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf-ag.de
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, tel.: +48 22 570 99 99, fax.: +48 22 570 97 92, e-mail: poczta@basf.com
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

 

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy