Skocz do zawartości

Zdjęcie

Acetamip 20 SP


ACETAMIP 20 SP


Zawartość substancji aktywnej:
acetamipryd (E)-N1-(6-chloro-3-pirydylometylo)-N2-cyjano- N1-metyloacetamidyna
(związek z grupy pochodnych neonikotynoidów) -20%.


Zezwolenie MRiRW Nr R-86/2010i.r. z dnia 25.11.2010 r.

 

szkodliwy
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


UWAGA!

1.Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2.Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem.

I. OPIS DZIAŁANIA
ACETAMIP 20 SP jest środkiem owadobójczym w formie proszku rozpuszczalnego
w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania
szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i sadowniczych.
Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

II. ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. ziemniak
larwy oraz chrząszcze stonki ziemniaczanej
Zabieg wykonać w momencie składania jaj i masowego wylęgu larw.
W przypadku długotrwałych nalotów szkodnika zabieg można powtórzyć z użyciem środka z innej grupy chemicznej.
Zalecana dawka: 0,08 kg/ha.

1. rzepak ozimy
słodyszek rzepakowy
Opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zwartego kwiatostanu do początku kwitnienia rzepaku.
Zalecana dawka: 0,08-0,12 kg/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.

chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik
Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych
Zalecana dawka: 0,12 kg/ha.
Zalecana ilość wody w zabiegach w uprawach rolniczych: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. jabłoń
mszyce
Opryskiwać od fazy zielonego pąka w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc. Zalecana dawka: 0,125 kg/ha.
toczyk gruszowiaczek
Zabieg wykonać w fazie różowego pąka pod koniec opadania płatków kwiatowych. Zalecana dawka: 0,125 kg/ha.
owocówka jabłkóweczka
Stosować 1-2 zabiegi na początku lotu motyli i masowego składania jaj.
Zalecana dawka: 0,2 kg/ha.

 

3. czereśnia, wiśnia
nasionnica trześniówka
Zabieg wykonywać w okresie licznego pojawu muchówek i masowego składania jaj.
W przypadku rozciągniętego w czasie nalotu muchówek można dokonać 2-3 zabiegów
środkami należącymi do innych grup chemicznych.
Zalecana dawka: 0,125 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

 

4. truskawka
opuchlaki
Zabieg wykonywać po zbiorze owoców opryskując rośliny i glebę pod nimi.
Zalecana dawka: 0,3 kg/ha.
Zalecana ilość wody w zabiegach w uprawach sadowniczych: 500-900 l/ha.

UWAGA!
Opryskiwanie przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, pokrywając wszystkie części roślin cieczą użytkową.

III. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć czystą wodą.

IV. PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0.C
i nie wyższej niż 30.C.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

V. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem.
. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub
ochronę twarzy. . W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
. Rozproszenie rozcieńczonej cieczy użytkowej i wody po myciu aparatury wykonywać dopiero po obeschnięciu opryskiwanych roślin, obniżając ciśnienie robocze oraz zwiększając prędkość roboczą opryskiwacza.
. Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA! ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKU OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

 

VI. ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

 

VII. POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:
Gdańsk – (0-58) 682 04 04 Rzeszów – (0-17) 866 40 25 Kraków – (0-12) 411 99 99 Sosnowiec – (0-32) 266 11 45 Lublin – (0-81) 740 89 83 Tarnów – (0-14) 631 54 09 Łódź – (0-42) 657 99 00 Warszawa – (0-22) 619 66 54 Poznań – (0-61) 847 69 46 Wrocław – (0-71) 343 30 08

 

Załącznik do zezwolenia MRiRW
Nr R - 86/2010i.r. z dnia 25.11.2010 r.
Producent:
Nippon Soda Co. Ltd., Shin-Ohtemachi Building, , 2-1, 2-Chome, Ohtemachi, Chyioda-Ku,
Tokio, 100-8165 Japonia;
Tel.: 00 81 3 3245 62 68, fax: 00 813 3245 6287.
Podmiot posiadający zezwolenie na wprowadzenie środka do obrotu na terytorium Republiki Bułgarii:
Nisso Chemical Europe GmbH, Berliner Allee 29, 40210 Düsseldorf, Republika Federalna
Niemiec;
Tel.: 00 49 211 3230135, fax: 00 49 211 328231.
Podmiot wprowadzający środek do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
ARJO Sp. z o.o., ul. Wąska 3/7, 85-036 Bydgoszcz; Fax: (52) 5610315; e-mail: office@arjo-ag.com;
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
 

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy