Skocz do zawartości

Zdjęcie

Actara 25 WG


ACTARA 25 WG


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
tiametoksam (związek z grupy neonikotynoidów) – 250 g w 1 kg środka (25%).

Zezwolenie MRiRW nr R -38/2011 z dnia 06.06.2011 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-238/2012d z dnia 03.10.2012 r.
decyzją MRiRW nr R -187/2013d z dnia 12.08.2013 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-339/2013d z dnia 30.12.2013 r.Niebezpieczny dla środowiska
Działa bardzo toksycznie na pszczoły.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu
kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania larw i chrząszczy stonki ziemniaczanej
w ziemniaku oraz szkodników ssących i gryzących w sadach jabłoniowych.
Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.
Przeznaczony do stosowania opryskiwaczem polowym, sadowniczym i ręcznym.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Ziemniak
Stonka ziemniaczana
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,06-0,08 kg/ha. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2
Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika. Wyższą dawkę stosować w razie
licznego wystąpienia chrząszczy lub larw będących w późniejszych stadiach rozwojowych.
Zalecana ilość wody: 200 -400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

1. Jabłoń
Mszyca jabłoniowa
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 kg/ha. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2
Termin stosowania: po kwitnieniu, w początkowym okresie wzrostu zawiązków owocowych

Bawełnica korówka
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2
Termin stosowania: po kwitnieniu, w początkowym okresie wzrostu zawiązków owocowych. Zalecana ilość wody: 500 -750 l/ha.

 

UWAGI: Środek stosować maksymalnie dwukrotnie w okresie wegetacji danej rośliny uprawnej.
Środek działa niezależnie od temperatury i warunków pogodowych.
Przygotowaną ciecz użytkową zużyć w dniu jej sporządzenia.

PRZECIWSKAZANIA
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
¦ znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
¦ nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego wodą do 1/4 pojemności (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a
popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne,
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji).
Nie dotyczy.
2) OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Dla pszczół: 14 dni.
3) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Ziemniak – 14 dni, drzewa ziarnkowe – 21 dni.
4) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy.
5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, WKTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie dotyczy.
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
7) OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości: w przypadku stosowania środka w uprawie ziemniaka: - 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub zastosowanie odpowiednich rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 95%;
w przypadku stosowania środka w dawce 0,1 kg/ha w uprawie jabłoni:
- 75 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub
- 20 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 95%;
w przypadku stosowania środka w dawce 0,2 kg/ha w uprawie jabłoni
- 100 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub
- 30 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 95%.
W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środka nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

V PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli
to możliwe, pokaż etykietę.
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w
wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk (58) 682-04-04 Rzeszów (17) 866-40-25
Kraków (12) 411-99-99 Sosnowiec (32) 266-11-45
Lublin (81) 740-89-83 Tarnów (14) 631-54-09
Łódź (42) 657-99-00 Warszawa (22) 619-66-54
Poznań (61) 847-69-46 Wrocław (71) 343-30-08

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu;
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w temperaturze nieprzekraczającej zakresu
0÷30°C.
Chronić przed wilgocią.

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-339/2013d z dnia 30.12.2013 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-38/2011 z dnia 06.06.2011 r.
Posiadacz zezwolenia: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44 c, 01-797 Warszawa,
tel.: (22) 326-06-01, fax: 22 326-06-99.
Producent: Syngenta Crop Protection AG, P.O. Box, CH-4002 Bazylea, Konfederacja
Szwajcarska, tel.: (+41,61) 323-11-11, fax: (+41,61) 323-12-12.
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie:
1. Agrecol Sp. z o. o., Mesznary 2, 98-400 Wieruszów. Tel.: (62) 78 32 000, fax: (62) 78 44 445, e-mail: agrecol@agrecol.pl.
2. Sumin D.Czabańska,W.Czabański i Wspólnicy Sp.J., ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy Las. Tel.: (61) 29 72 600, (61) 81 25 113, fax: (61) 39 72 602, e-mail: sumin@sumin.com.pl.

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy