Skocz do zawartości

Trwają prace konserwacyjne. Logowanie jest zablokowane.
Zdjęcie

Rovar 500 EC


Posiadacz pozwolenia: Madez Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Rudnicki, ul. Myśliborska 5A, 74-240 Lipiany, info@madez.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
ROVAR 500 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
pirymifos metylowy (związek z grupy fosforoorganicznych) – 500 g w 1 litrze środka (49,02%).

Inne substancje niebezpieczne niebędące substancja aktywną: Solwent nafta, węglowodory lekkie aromatyczne.

Pozwolenie MRiRW nr R-57/2014 h.r. z dnia 06.08.2014 r. N


Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Środek łatwopalny.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się,
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczony do dezynsekcji pustych pomieszczeń magazynowych oraz nasion siewnych i przeznaczonych do konsumpcji.
II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1) Dezynsekcja pustych pomieszczeń.
wołek zbożowy, spichrzel surynamski, trojszyk ulec
Opryskiwać za pomocą opryskiwaczy lub zamgławiaczy automatycznych nie wymagajacych obecności operatora podczas zabiegu.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 litr środka uzupełniony do 10 l wodą na 1000 m2 powierzchni ścian, podłóg i sufitów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 litr środka uzupełniony do 10 l wodą na 1000 m2 powierzchni ścian, podłóg i sufitów.

Po zabiegu pomieszczenie pozostawić zamknięte możliwie jak najdłużej, co najmniej 4 godziny.
Uwagi: 1) Przed przystąpieniem do dezynsekcji szczelnie zamknąć drzwi i okna oraz wyłączyć wentylację. 2) Nie opryskiwać emulsją wodną części maszyn, silników elektrycznych, transmisji przekładniowych itp. 3) Nie opryskiwać obiektów nasłonecznionych. 4) Po dezynsekcji obiekt można oddać do użytku po wyschnięciu opryskanej powierzchni i dokładnym wywietrzeniu pomieszczenia. 5) Środek może gorzej działać w magazynach z cementu włóknistego. 6) W przypadku ochrony składowanego jęczmienia słodowego niezbędne jest przeprowadzenie badań oceniajacych zdolność słodowania.2) Dezynsekcja nasion siewnych oraz przeznaczonych do konsumpcji pszenica, pszenżyto, jęczmień, owies
wołek zbożowy, spichrzel surynamski, trojszyk ulec
Opryskiwać nasiona znajdujące się na pasie transmisyjnym.
Zalecana dawka dla jedorazowego zastosowania: 8 ml środka w 0.75 l – 1,0 l wody na 1 tonę nasion.
Maksymalna dawka dla jedorazowego zastosowania: 8 ml środka w 0.75 l – 1,0 l wody na 1 tonę nasion.

Ilość wody dostosować do prędkości taśmy transmisyjnej.
Przy ilości ziarna 22.5 – 45 ton/godzinę stosować 0.75 litra wody, przy przepływie poniżej 22.5 tony 1.5 litra wody.
Opryskiwanie średnio lub grubokropliste. Uwaga: nie opryskiwać ziarna składowanego w pryzmach lub uprzednio traktowanego już środkiem Rovar 500 EC. Najlepiej zlecić wykonanie zabiegu wyspecjalizowanemu zakładowi usługowemu.III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza lub zamgławiacza napełnionego
częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza lub zamgławiacza nie wyposażonego w mieszadło
hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza lub zamgławaicza z przygotowaną cieczą użytkową.

Sporządzoną ciecz użytkową zużyć tego samego dnia.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.
OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji).

2.
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)

3.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)


Dla ludzi -7 dni
Nie dotyczy Nie dotyczy
4) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
6) OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nie wdychać oparów.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać
opakowanie lub etykietę.

7) OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w
pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te
same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym traktowania ich jako surowce wtórne.

V PIERWSZA POMOC
OBJAWY ZATRUCIA
Pocenie, bóle głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, bóle żołądka, wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenie wzroku, drżenie mięśni.
Jeśli wystąpiły jakiekolwiek spośród wyżej wymienionych objawów, zwłaszcza jeśli znana jest przyczyna skażenia: przerwać pracę, zdjąć zanieczyszczoną odzież, umyć zanieczyszczoną skórę i włosy, nie dopuścić do jakiegokolwiek wysiłku, natychmiast wezwać lekarza i pokazać mu etykietę.
Zalecenia dla lekarza: Leczenie:
1.     Specyficzną odtrutką jest atropina, zastosowana możliwie jak najszybciej. Może być podawana przez wykwalifikowany personel. Podawać domięśniowo, co 20 minut, dawkę 2–5 mg (w przypadku dzieci w kilku dawkach), aż do wystąpienia pełnej atropinizacji. Mogą być potrzebne duże ilości atropiny.
2.
Nie należy podawać atropiny pacjentowi, u którego występuje sinica.
W pierwszej kolejności podać tlen.


3.
Nie podawać opiatów i barbituranów.


4.
W przypadku wystąpienia drgawek podać diazepam (10 mg dożylnie).


5.
Do oznaczenia aktywności cholinoesterazy należy pobrać 10 ml krwi żylnej.


6.
Reaktywatory cholinoesterazy (pralidoksym) powinny być, jeżeli to możliwe, podawane w
tym samym czasie, co atropina. Nie działają, gdy podawane są po 24 godzinach od
wystąpienia narażenia i nie są substytutami atropiny.
Dawkowanie pralidoksymu: zatrucia lekkie: 1g w 2–3 ml wody (domięśniowo),zatrucia ciężkie: 2g w 30 ml wody (dożylnie).
7.     Można podawać adsorbenty (węgiel aktywowany).
Inne środki zaradcze:
1.     
Zapewnić dostęp świeżego powietrza.

2.     
Obserwować oddech. Jeśli wystąpiły zaburzenia w oddychaniu wykonać sztuczne oddychanie i utrzymywać aż do momentu przybycia lekarza. Możliwe, że będzie konieczna intubacja endotrachealną rurką lub tracheotomia, w połączeniu ze sztucznym oddychaniem.

3.     
Jeśli środek został połknięty – szybko wywołać wymioty (dotykając palcami tylnej części gardła), podając 1 lub 2 szklanki wody do wypicia. Zabezpieczyć drogi oddechowe przed przedostawaniem się treści pokarmowych. Kontynuować dopóty, dopóki wymiociny nie będą przejrzyste. Nie podawać niczego doustnie, jeśli poszkodowana osoba jest nieprzytomna.

4.     
Zapewnić pacjentowi ciepło, pełny odpoczynek i hospitalizować przez co najmniej 24 godziny.


W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25 Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45 Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09 Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54 Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08
PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w temperaturze nie przekraczającej zakresu 0–
30°C.

Okres ważności – 2 lata.
Data produkcji -.......................................................................................................................
Zawartość netto -.....................................................................................................................
Nr partii -..................................................................................................................................


 

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy