Skocz do zawartości

Trwają prace konserwacyjne. Logowanie jest zablokowane.
Zdjęcie

Cyren 480 EC


CYREN 480 EC


Środek przeznaczony do stosowania przez uSytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
chloropiryfos (związek z grupy fosforoorganicznych) – 480 g/l (44,86%)

Zezwolenie MRiRW Nr R – 133/2013 z dnia 05.11.2013 r.


Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Produkt łatwopalny.
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa draSniąco na oczy i skórę.
Działa szkodliwie; moSe powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, moSe powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Działa toksycznie na pszczoły.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym, Sołądkowym i gazowym, przeznaczony do zwalczania szkodników w roślinach rolniczych i sadowniczych. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowana przy uSyciu opryskiwaczy polowych i sadowniczych.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Pszenica ozima, jęczmień jary
Skrzypionki
Stosować od początku wylęgania się larw, w przypadku pszenicy ozimej od fazy odsłaniania się 40% kwiatostanu do pełni fazy kwitnienia, a w przypadku jęczmienia jarego od fazy widocznego liścia flagowego do pełni fazy kwitnienia.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 200­300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. Rzepak ozimy
Słodyszek rzepakowy
(zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza równieS chowacza czterozębnego)
Stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, od fazy widocznego 4 międzywęźla do końca fazy rozwoju pąków kwiatowych.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,65­1,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Chowacz brukwiaczek
Stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, od fazy widocznego 4
międzywęźla do końca fazy rozwoju pąków kwiatowych.
Środek niszczy równieS jaja i młode larwy występujące juS w roślinie.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,65­1,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

3. Jabłoń
Owocówka jabłkóweczka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

4. Śliwa
Mszyca śliwowo­trzcinowa
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika, zgodnie z sygnalizacją, gdy owoc osiąga około 60% typowej wielkości.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powySej 15°C.
2. Unikać znoszenia cieczy uSytkowej na sąsiednie kwitnące rośliny.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy uSytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed uSyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). OpróSnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą uSytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposaSonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IV ŚRODKI OSTROśNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA
Nie dotyczy.
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy.
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Pszenica ozima – nie dotyczy.
jęczmień jary – nie dotyczy.
Rzepak ozimy – nie dotyczy.
Jabłoń – 21 dni.
Śliwa – 21 dni.
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy.
5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOśNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy.
6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Nosić odpowiednią odzieS ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duSą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza ­pokaS opakowanie lub etykietę.
7. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliSu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Przed zastosowaniem środka naleSy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być naraSone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Resztki cieczy uSytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę uSytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
OpróSnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
USywać odpowiednich pojemników zapobiegających skaSeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróSnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym traktowania ich jako surowce wtórne.

W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły
mają poSytek. Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty.

o szerokości: - 10 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy uSytkowej podczas zabiegu o 75% lub - 5 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy uSytkowej podczas zabiegu o 90%. W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieuSytkowanych rolniczo.
W przypadku uprawy jabłoni lub śliwy W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej
o szerokości: - 50 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy uSytkowej podczas zabiegu o 75% lub - 30 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy uSytkowej podczas zabiegu o 90%. W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 20 m od terenów nieuSytkowanych rolniczo.

V. PIERWSZA POMOC
OBJAWY ZATRUCIA ­pocenie, bóle głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, bóle Sołądka,
wymioty, zwęSenie źrenic, zaburzenie wzroku, drSenie mięśni.
ANTIDOTUM ­Jeśli wystąpiły jakiekolwiek spośród wySej wymienionych objawów, zwłaszcza
jeśli znana jest przyczyna skaSenia: przerwać pracę, zdjąć zanieczyszczoną odzieS, umyć zanieczyszczoną skórę i włosy, nie dopuścić do jakiegokolwiek wysiłku, natychmiast wezwać lekarza i pokazać mu etykietę.
Leczenie:
1. Jeśli wystąpiły oznaki i objawy, moSliwie jak najszybciej wstrzyknąć 2 mg siarczanu atropiny (w przypadku dzieci w kilku dawkach) i powtarzać (w razie potrzeby) dopóty, dopóki nie nastąpi pełna atropinizacja.
2. W razie potrzeby podać domięśniowo 1 g pralidoksyny. Powtórzyć po 3­4 godzinach.

Inne środki zaradcze:
1. Zapewnić dostęp świeSego powietrza.
2. Obserwować oddech. Jeśli wystąpiły zaburzenia w oddychaniu wykonać sztuczne oddychanie i utrzymywać, aS do momentu przybycia lekarza. MoSliwe, Se będzie konieczna intubacja endotrachealną rurką lub tracheotomia w połączeniu ze sztucznym oddychaniem.
3. Jeśli środek został połknięty ­szybko wywołać wymioty (dotykając palcami tylnej części gardła) i podając 1 lub 2 szklanki wody do wypicia. Kontynuować tak długo, aS wymiociny staną się przejrzyste. Nie podawać niczego doustnie, jeśli poszkodowana osoba jest nieprzytomna.
4. Zapewnić pacjentowi ciepło, pełny odpoczynek i hospitalizować przez co najmniej 24 godziny.

W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niS ujęta w wySej wymienionych ostrzeSeniach, naleSy skontaktować się z najbliSszym ośrodkiem toksykologicznym.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z Sywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Posiadacz zezwolenia:
CHEMINOVA A/S, P.O. BOX 9, DK­7620 Lemvig, Królestwo Danii, tel.: 00 45 969 096 90, fax: 00 45 969 096 091
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Cheminova Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212A, 02­486 Warszawa, tel.:(22) 571 40 50, fax.:(22) 571 40 51.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

 

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy