Skocz do zawartości

Zdjęcie

Alfazot 025 EC


Alfazot 025 EC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej: beta-cyflutryna (związek z grupy pyretroidów) mieszanina dwóch par enancjomerów: [(1S, 3S)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan ®-.-cyjano-4­fluoro-3-fenoksybenzylu + (1R, 3R)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2­dimetylocyklopropanokarboksylan (S)-.-cyjano-4-fluoro-3-fenoksybenzylu]

i
[(1S, 3R)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan ®-.-cyjano-4­fluoro-3-fenoksybenzylu + (1R, 3S)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2­dimetylocyklopropanokarboksylan (S)-.-cyjano-4-fluoro-3-fenoksybenzylu] w stosunku około 1:2 - 25 g/l (2,75%).

 

Zezwolenie MRiRW nr R - 42 /2011 z dnia 27.06.2011 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 273/2011d z dnia 29.10.2011 r.
decyzją MRiRW nr R - 86/2012d z dnia 28.03.2012 r.
oraz decyzją MRiRW nr R- 292/2014d z dnia 13.08.2014 r.

 

 

Szkodliwy
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Działa bardzo toksycznie na pszczoły.

I OPIS DZIAŁANIA
Alfazot 025 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo.

 

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
1. Pszenica ozima
mszyca zbożowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
Środek stosować po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna.
skrzypionki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
Środek stosować od początku okresu wylęgania się larw.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2. Minimalny odstęp między zabiegami – 14 dni.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Stosować opryskiwacze polowe.

 

2. Rzepak ozimy
chowacz brukwiaczek
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
Środek stosować po wystąpieniu chrząszczy, przed złożeniem jaj, zgodnie z sygnalizacją.
chowacz czterozębny
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
Środek stosować po wystąpieniu chrząszczy, zgodnie z sygnalizacją.
pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
Środek stosować po wystąpieniu szkodników, w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2. Minimalny odstęp między zabiegami – 14 dni.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Stosować opryskiwacze polowe.

 

3. Burak cukrowy
pchełka burakowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
Środek stosować w okresie pojawienia się pierwszych chrząszczy lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2. Minimalny odstęp między zabiegami – 14 dni.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Stosować opryskiwacze polowe.
 

4. Ziemniak
larwy oraz chrząszcze stonki ziemniaczanej
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,3 l/ha.
Środek stosować zgodnie z sygnalizacją, po pojawieniu się najmłodszych stadiów larw stonki (L1 i L2). Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2. Minimalny odstęp między zabiegami – 14 dni.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste Stosować opryskiwacze polowe.

 

ROŚLINY WARZYWNE (w gruncie)
1. Kapusta biała głowiasta
gąsienice bielinka rzepnika i tantnisia krzyżowiaczka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
piętnówka kapustnica
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,4 l/ha.
Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic. Niższą z zalecanych dawek środka stosować na wcześniejsze stadia rozwojowe gąsienic.
mszyca kapuściana
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
Środek stosować po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2. Minimalny odstęp między zabiegami – 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste Stosować opryskiwacze polowe lub ręczne.

 

2. Cebula
wciornastek tytoniowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
Środek stosować po pojawieniu się pierwszych szkodników.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2. Minimalny odstęp między zabiegami – 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Stosować opryskiwacze polowe lub ręczne.

 

UWAGI:

1) Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności szkodników na substancje pyretroidowe, w przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, środek stosować przemiennie ze środkami o innym mechanizmie działania.

2) Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20o C. W temperaturze wyższej zabieg wykonać pod koniec dnia.
3) W przypadku opryskiwania roślin (np. kapusta lub Cebula) lub szkodników pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający.
4) W przypadku zwalczania szkodników (zwłaszcza ssących) zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

 

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA, KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK, MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA
Nie dotyczy
2 OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
-w przypadku dawki większej niż 0,3 l/ha: 7 dni
-w przypadku dawki mniejszej lub równej 0,3 l/ha: NIE DOTYCZY
3.OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji) Pszenica ozima – 35 dni Rzepak ozimy – 35 dni, Burak cukrowy – 7 dni Ziemniak – 7 dni kapusta – 7 dni Cebula – 7 dni
4.OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA,W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
6) OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.
7) OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W przypadku dawki mniejszej lub równej 0,3 l/ha:
W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5m od zbiorników i cieków wodnych z
równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas
zabiegu o 90 %.

W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające.
W przypadku dawki większej niż 0,3 l/ha: W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90 %.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem zwalczania konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 5m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w
okresie kwitnienia. Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie używać w
miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może
rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

V PIERWSZA POMOC.
Antidotum – brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku połknięcia natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody; skonsultować
się z lekarzem.
Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne).

W zaistniałych sytuacjach, kiedy konieczna jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej
wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów –(17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

 

VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 40oC .
Posiadacz zezwolenia: Adama Polska Sp. z o.o.o. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel.: (22) 395 66 66, fax. (22) 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com
Podmiot wprowadzający środek na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
1. Adama Polska Sp. z o.o.o. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel.: (22) 395 66 66, fax.
(22) 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com
2. Zakłady Chemiczne „Organika-Azot” SA, ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno, tel.:+48
(32) 616 44 42, fax +48 (32) 616 24 17.
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
1.Zakłady Chemiczne „Organika-Azot” S.A., ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno, tel.: 32 616 40 73, tel/fax: 32 616 39 79, www.azot.pl; email: handlowy@azot.pl
2.Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: (63) 240 01 18, fax. (63) 240 01 18 wew. 136, e- mail: biuro@pakon-konin.pl
3."SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., 62-002 Suchy Las, ul. Jagodowa 4, Tel. +48 61 297 26 00, +48 61 812 51 13, Fax. +48 61 297 26 02, e-mail: sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl
4.Wilshire Holding Sp. z o.o. Pass 20N, 05-870 Błonie, tel: +48 22 731 50 86 85 84, fax: +48 22 725 54 02, www.whlogistics.pl, NIP: 522-10-01-779


Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
 

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy