Skocz do zawartości

Zdjęcie

Avaunt 150 EC


AVAUNT 150 EC
Środek ochrony roślin przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
indoksakarb (związek z grupy oksadiazyn) – 150 g/l (15,79%)

Zezwolenie MRiRW nr R-150/2012 z dnia 16.11.2012 r.

 

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na skórę.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Działa toksycznie na pszczoły.

I OPIS DZIAŁANIA
Avaunt 150 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania słodyszka rzepakowego w rzepaku ozimym. W roślinie działa powierzchniowo. Substancja czynna (indoksakarb) zawarta w środku Avaunt 150 EC jest aktywna w pełnym zakresie temperatur, w jakim można wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin (5-25 oC). Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1.RZEPAK OZIMY
słodyszek rzepakowy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,170 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,170 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym -1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na roślinach, od fazy zwartego
kwiatostanu rzepaku do fazy luźnego pąka kwiatowego (BBCH 50-59).

Uwagi: Środka nie stosować -częściej niż jeden raz w czasie sezonu wegetacyjnego, -w czasie kwitnienia roślin rzepaku, -na rośliny osłabione lub uszkodzone przez przymrozki, chłody, suszę, zalanie wodą, choroby czy szkodniki.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

 

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES KTÓRYM OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ DNIA, W WEJŚĆ KTÓRYM NA OBSZAR, NA LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ
WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu) 3 dni
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
56 dni
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
6) OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę.
7) OCHRONA ŚRODOWISKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym traktowania ich jako surowce wtórne.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 6 metrów od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować: - na rośliny uprawne w czasie kwitnienia, - kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty, - w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie
może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

 

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25 Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09 Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54 Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

 

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze
wentylowanym miejscu.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Nie dopuścić do przemarznięcia środka.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........
 

Posiadacz zezwolenia: DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-626 Warszawa, tel.: (22) 320 09 00, fax: (22) 320 09 50, e-mail: kontakt.ag@dupont.com
Producent: DuPont International Operations Sarl., P.O. Box 50, 2 Chemin du Pavillion, CH­1218 Le Grand Saconnex, Geneva, Konfederacja Szwajcarska, tel.: +41 (0) 22 7175111, fax: +41 (0) 22 7176088
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy