Skocz do zawartości

Zdjęcie

Trebon 30 EC


TREBON 30 EC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
etofenproks (związek z grupy eterów arylo-propylowych) – 287,5 g/l (30,09%)
Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją czynną: solwent nafta (ropa
naftowa), węglowodory ciężkie aromatyczne; frakcja naftowa -niespecyfikowana.

Zezwolenie MRiRW R -56/2009 z dnia 04.05.2009 r., zmienione decyzją nr R -144/2010d z dnia 19.05.2010 r. oraz decyzją MRiRW nr R -438/2014d z dnia 14.11.2014 r.


Niebezpieczeństwo
H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 – Działa drażniąco na skórę.
H319 – Działa drażniąco na oczy.
H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H373 – Może powodować uszkodzenie narządów (ośrodkowy układ nerwowy) poprzez długotrwałe
lub narażenie powtarzalne (droga inhalacyjna).
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH066 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P260 – Nie wdychać rozpylonej cieczy.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303 + P361 + P353 – W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):
Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem
wody/prysznicem.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P370 + P378 – W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy pianowej, proszkowej lub CO2 do gaszenia.

 

I OPIS DZIAŁANIA
Trebon 30 EC to środek owadobójczy w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania
wodą o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników
ssących i gryzących w rzepaku ozimym. Na roślinie działa powierzchniowo.
Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. RZEPAK OZIMY
chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 – 0,3 l/ha
Termin stosowania: środek stosować 7-10 dni po pierwszych nalotach szkodnika, ale przed złożeniem jaj, tj. od fazy widocznego pierwszego międzywęźla rzepaku ozimego do fazy początku rozwoju paków kwiatowych (BBCH 31-50).
 

SŁODYSZEK RZEPAKOWY
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 – 0,3 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, tj. od fazy początku rozwoju paków kwiatowych rzepaku ozimego do końca fazy rozwoju paków kwiatowych (żółty pąk) ( (BBCH 50 – 59).
szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 – 0,3 l/ha
Termin stosowania: środek stosować od początku fazy rozwoju owoców do fazy gdy 50% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 70 – 75).
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodników.
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Uwaga:
Środek najskuteczniej działa w temperaturze do 20 oC.

 

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

 

IV POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub,
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie
stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach gdzie pszczoły
mają pożytek. Nie stosować kiedy występują kwitnące chwasty. Usuwać chwasty
przed kwitnieniem.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy.

 

VI WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, - w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.
Etykieta środka ochrony roślin Trebon 30 EC, załącznik do decyzji MRiRW
Przechowywać z dala od źródeł ciepła w temperaturze 0oC -30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

VII PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -.........
Zawartość netto -.........
Nr partii -.........

Załącznik do decyzji nr R -438/2014d z dnia 14.11.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R -56/2009 z dnia 04.05.2009 r.
Posiadacz zezwolenia:
Sumi Agro Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel.: +48 22 637 32 37, fax: +48 22 637 32 38; e-mail: biuro@sumiagro.pl; www.sumiagro.pl
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
FREGATA S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk – Oliwa, tel.: + 48 58 552 00 27 do 29, fax: + 48 58 552 48 31, e-mail: fregata@fregata.gda.pl, www.fregata.gda.pl

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy