Skocz do zawartości

Zdjęcie

Atilla SP


ATILLA SP


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej: wodorowęglan potasu -850 g/kg (85%)

Zezwolenie MRiRW nr R-1/2014 wu z dnia 24/02/2014 r.


I OPIS DZIAŁANIA
ATILLA SP jest środkiem zawierającym wodorowęglan potasu, proszkiem rozpuszczalnym w wodzie,
przeznaczonym do zwalczania miodówki gruszowej plamistej. Środek zwalcza stadia larwalne
szkodnika.
Środek Atilla SP nie jest szkodliwy dla naturalnych wrogów szkodników z rodziny Anthocoridae (np.
Orius laevigatus) i drapieżnych roztoczy (np. Typhlodromus pyri). Środek przeznaczony do stosowania
przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Grusza
Miodówka gruszowa plamista.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,06 kg/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,06 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 9
Odstęp pomiędzy zabiegami – 7 dni lub 5 dni w przypadku intensywnych opadów deszczu.

Uwagi: Środek stosować maksymalnie 4 krotnie w stosunku do jednego pokolenia szkodnika. Środek można stosować w ciągu całego sezonu wegetacyjnego (BBCH 01-91), za wyjątkiem okresu kwitnienia.

Zalecana ilość wody: 200 -1500 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości drzew.

Uwagi: Nie ma konieczności stosowania środka Atilla SP łącznie z adiuwantem. Zmiana pH cieczy użytkowej obniża skuteczność działania środka.

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-1/2014 wu z dnia 24/02/2014 r.

Środek Atilla SP może być stosowany także na młode drzewa.
Środek stosowany zgodnie zaleceniami może spowodować łagodną chlorozę liści gruszy,
która ma tendencję do zmniejszania się z chwilą zaprzestania stosowania środka.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje rośliny uprawnych.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć czystą wodą.

 

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):
Nie dotyczy.
2) OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu):
Nie dotyczy.
3. OKREAS OD OSTATNIEGO ZASTSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
Nie dotyczy.
4.OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.
5) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
Nie dotyczy
6) OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
7) OCHRONA ŚRODOWISKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 3 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin, stawonogów i owadów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

 

V POMOC MEDYCZNA
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

 

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........

Posiadacz zezwolenia:
Globachem N.V., Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, 3800 Sint-Truiden, Królestwo Belgii, tel. +32 (0)11 78 57 17; Fax +32 (0)11 68 15 65,
e-mail: globachem@globachem.com; www.globachem.com
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy