Skocz do zawartości

Zdjęcie

Owadofos Extra 480 EC


OWADOFOS EXTRA 480 EC

 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
chloropiryfos – (związek z grupy fosforoorganicznych) - (44,86%).

Pozwolenie MRiRW Nr R - 6/2013h.r. z dnia 11.02.2013 r.

 

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Środek łatwopalny.
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy i skórę.
Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Działa toksycznie na pszczoły.

I OPIS DZIAŁANIA
OWADOFOS EXTRA 480 EC jest środkiem owadobójczym w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących w rzepaku ozimym, kapuście głowiastej, kalafiorze i brokule. Na roślinie środek działa powierzchniowo i wgłębnie. Środek Owadofos Extra 480 EC stosuje się używając opryskiwaczy polowych.

 

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Rzepak ozimy.
Chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, Słodyszek rzepakowy.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zabieg wykonać w 7-10 dni po pierwszych nalotach szkodnika.
Środek niszczy również jaja i młode larwy obecne już w roślinie.
Zalecana ilość wody: 150 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Słodyszek rzepakowy, chowacza czterozębnego.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zabieg wykonać w fazie zwartego kwiatostanu, po wystąpieniu chrząszczy na
plantacji. Nie opryskiwać bezpośrednio przed kwitnieniem i w trakcie kwitnienia rzepaku ozimego.
Zalecana ilość wody: 150 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. Kapusta głowiasta.
rzepnik]bielinek rzepnik[/url], piętnówka kapustnica.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zabieg wykonać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.
Zalecana ilość wody: 200 - 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Mszyca kapuściana.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zabieg wykonać bezpośrednio po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.
Zalecana ilość wody: 200 - 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

3. Kalafior.
bielinek kapustnik, rzepnik, piętnówka kapustnica.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zabieg wykonać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.
Zalecana ilość wody: 200- 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


4. Brokuł.
bielinek kapustnik, rzepnik, piętnówka kapustnica.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zabieg wykonać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.
Zalecana ilość wody: 200- 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

UWAGI: 1) Środek działa najskuteczniej w temperaturze od 15-25oC. 2) W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować: - na rośliny uprawne w czasie kwitnienia, - kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty, - w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także w roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji. 3) W przypadku opryskiwania roślin lub szkodników pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający. 4) Unikać znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin zwłaszcza kwitnących.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

 

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji).
Dla ludzi – nie dotyczy.
Dla zwierząt – nie dotyczy.
2) OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu).
Nie dotyczy.
3) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji).
Rzepak ozimy – nie dotyczy.
Kapusta głowiasta, Kalafior, Brokuł – 21 dni.
4) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz).
Nie dotyczy.
5) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO.
Nie dotyczy.
6) OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Chronić przed dziećmi.
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub
ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub
etykietę.
7) OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.. Nie myć
aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez
rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest określenie zadarnionej strefy
ochronnej w odległości 20 metrów od zbiorników i cieków wodnych, gdy środek jest
stosowany w uprawie rzepaku, kapuście, kalafiorze i brokułach oraz redukcji znosu
na poziomie 95%.
W celu ochrony stawonogów nie będących obiektem zwalczania konieczne jest
określenie strefy ochronnej w odległości 5 metrów od terenów nieużytkowanych
rolniczo.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie
zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej
i które zwróciły się o taką informację.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin
do innych celów, w tym do traktowania ich jako surowce wtórne.

V. PIERWSZA POMOC

Objawy zatrucia:
Pocenie, ból głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, ból żołądka, wymioty,
zwężenie źrenic, zaburzenie wzroku, drżenie mięśni.
Jeśli wystąpiły jakiekolwiek spośród wyżej wymienionych objawów, zwłaszcza jeśli
znana jest przyczyna skażenia przerwać pracę, zdjąć skażoną odzież, umyć skażoną
skórę i włosy, nie dopuścić do jakiegokolwiek wysiłku, natychmiast wezwać lekarza
i pokazać etykietę.

Zalecenie dla lekarza:
Leczenie:
1. Jeśli występują oznaki i objawy, możliwie jak najszybciej wstrzyknąć 2 mg siarczanu atropiny (w przypadku dzieci w paru dawkach) i powtarzać (gdy to konieczne) dopóty, dopóki nie nastąpi pełna atropizacja.
2. Jeśli to możliwe, podać 1 g pralidoksyny domięśniowo. Powtórzyć po 3-4 godz.

 

Inne środki zaradcze:
1. Zapewnić dostęp świeżego powietrza.
2. Obserwować oddech -możliwe, że będzie konieczna intubacja endotrachalną rurką lub tracheotomia w połączeniu ze sztucznym oddychaniem.
3. Zapewnić pacjentowi pełny odpoczynek i hospitalizować co najmniej 24 godziny.

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25 Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09 Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54 Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

V PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0o i nie wyższej niż 30oC Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

 

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........


Zał do pozw. MRiRW nr R-6/2013 h.r. z dnia 11.02.2013 r.
Posiadacz zezwolenia na handel równoległy:
Zakłady Chemiczne „Organika-Azot” SA, ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno;
Tel.: (32) 616 44 42, (32) 616 40 73, tel./fax (32) 616 24 17, e-mail:handlowy@azot.pl


Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy