Skocz do zawartości

Zdjęcie

CRUISER SB 600 FS


CRUISER SB 600 FS


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
tiametoksam (związek z grupy neonikotynoidów) – 600 g w 1 litrze środka (48,08%)

Zezwolenie MRiRW nr R -90/2013 z dnia 14.06.2013 r.


Niebezpieczny dla środowiska
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się, niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

 

I OPIS DZIAŁANIA
Zaprawa owadobójcza w formie płynnego koncentratu, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczona do zaprawiania nasion buraka cukrowego przeciwko szkodnikom występującym we wczesnym okresie rozwoju roślin. Środek przeznaczony jest wyłącznie do przemysłowego zaprawiania nasion buraka cukrowego. W roślinie działa systemicznie.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA ROŚLINY ROLNICZE
1. Burak cukrowy
drutowce, pędraki, mszyca trzmielinowo -burakowa, śmietka ćwiklanka, pchełka burakowa.
Stosowanie pojedynczo:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 75 ml /jednostkę siewną nasion otoczkowanych Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 75 ml /jednostkę siewną nasion otoczkowanych.
Stosowanie łącznie z zaprawą Force 20 CS:
Zalecana dawka: Cruiser SB 600 FS 25 ml + Force 20 CS 30 ml /jednostkę siewną nasion otoczkowanych.
Zaprawiać nasiona zgodnie z technologią firmy Syngenta Crop Protection AG – Szwajcaria.

 

UWAGI: 1) Zaprawianie nasion przeprowadza się wyłącznie w profesjonalnych zakładach zaprawiania nasion. Zakłady te musza stosować najlepsze dostępne techniki, tak aby wzbijanie się pyłu podczas zaprawiania nasion, przechowywania i transportu ograniczone było do minimum. 2) Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny. 3) Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem. 4) Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem. 5) Zaprawionego materiału można używać wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne, ani na paszę. 6) Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16%, ani uprzednio traktowanego inną zaprawą. 7) Zaprawione nasiona pozostawić po zaprawieniu w otwartych workach do momentu przeschnięcia. 8) Zaprawione nasiona przechowywać w grubych papierowych, oznakowanych i szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych, chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od żywności i pasz. 9) Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania ziarna siewnego do następnego sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania. 10) Nie stosować do zaprawiania rodów hodowlanych. 11) Na opakowaniach zaprawionych nasion powinny zostać umieszczone następujące zwroty: - siew wykonać za pomocą siewników wykluczających możliwość wzbijania się pyłu w chwili dokonywania wysiewu nasion do gleby i przy napełnianiu zasobników siewnika; - nie stosować siewników pneumatycznych, z wyjątkiem wyposażonych w dyfuzory, których końcówki należy skierować jak najbliżej powierzchni gleby, mocując na ich wylocie elastyczną rurę lub odpowiedniej długości przewód elastyczny kończący swój wylot tuż przy powierzchni gleby; - nie dopuszczać do uszkodzenia powłoki nasion w trakcie ich przechowywania, transportu i siewu; - zaprawione nasiona muszą być całkowicie przykryte glebą, z uwzględnieniem końców rzędów; - nasiona przypadkowo rozsypane zebrać lub przykryć ziemią, aby zapobiec zatruciu ptaków i ssaków.
12) Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.

III ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1) OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji).

Nie dotyczy
2) OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3)
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4)
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
6) OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
7) OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Wodę użytą do mycia aparatury zużyć do sporządzania cieczy użytkowej podczas kolejnego
zaprawiania.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

IV PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -jeżeli
to możliwe, pokaż etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna,
niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym
ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08

V PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nieprzekraczającej
zakresu 0–30oC.

Okres ważności – 2 lata.
Data produkcji

Zawartość netto

­Nr partii ­
 

Posiadacz zezwolenia: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44 c, 01-797
Warszawa. Tel.: (22) 326-06-01. Fax: (22) 326-06-99.
Producent: Syngenta Crop Protection AG, P.O. Box, CH-4002 Bazylea, Konfederacja
Szwajcarska. Tel.: (+41,61) 323-11-11. Fax: (+41,61) 323-12-12.

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy