Skocz do zawartości

Zdjęcie

KHOISAN 25 EC


KHOISAN 25 EC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
deltametryna (związek z grupy pyretroidów) -25 g w 1 litrze środka (2,8%)
Inne substancje niebezpieczne niebędące substancją aktywną: Solwent nafta (ropa naftowa),
lekkie związki aromatyczne

Pozwolenie MRiRW nr R -10/2013h.r. z dnia 26.02.2013 r.

 

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Produkt łatwopalny.
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Środek bardzo toksyczny dla pszczół (w przypadku wielokrotnego stosowania środka w
sezonie wegetacyjnym w dawce równej lub wyższej niż 0,25 l/ha lub jednokrotnego w dawce
równej lub wyższej niż 0,4 l/ha (w przypadku roślin sadowniczych) lub jednokrotnego z
zastosowaniem 800 l/ha lub więcej cieczy użytkowej (w przypadku roślin ozdobnych)

I OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i kłująco­ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych i ozdobnych. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych i ręcznych.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
1.Ziemniak
Larwy oraz chrząszcze stonki ziemniaczanej.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 -0,3 l/ha.
Środek w wyższej z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w
przypadku bujnej naci ziemniaczanej.
Opryskiwać nie wcześniej niż dwa tygodnie po wschodach roślin uprawnych tj. od początku fazy wzrostu (zakrywania międzyrzędzi).

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. Rzepak ozimy
Pchełki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Środek stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń.

Słodyszek rzepakowy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Opryskiwać po wystąpieniu kwiatostanu, najpóźniej w występowanie chowacza czterozębnego. szkodnika fazie luźnego na pakujących roślinach, kwiatostanu. Zabieg w ogr fazie anicza zwartego również

Mszyca kapuściana
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha.
Opryskiwać w przypadku licznego wystąpienia i pojawu pierwszych kolonii mszyc.
Zabieg w fazie wykształcenia łuszczyn ogranicza występowanie szkodników łuszczynowych (chowacza podobnika i pryszczarka kapustnika).
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

1. Jabłoń
Kwieciak jabłkowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Opryskiwać w przypadku wystąpienia chrząszczy, tuż przed pękaniem lub w czasie pękania pąków jabłoni, w dni słoneczne przy temperaturze co najmniej 120 C.
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. Róża
Mszyca różano-szczeciowa
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,05%. (50 ml środka w 100 l wody).
Zalecana stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,05%. (50 ml środka w 100 l wody).

Skoczek różany
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,05%. (50 ml środka w 100 l wody).
Zalecana stężenie dla jednorazowego zastosowania:0,05%. (50 ml środka w 100 l wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500-1000 l/ha w zależności od wysokości roślin. Opryskiwać po zauważeniu szkodników.

UWAGI: 1) Zaleca się wykonanie maksymalnie dwóch zabiegów insektycydem Decis 2,5 EC w okresie wegetacji rośliny chronionej, w tym jednokrotnego na dany gatunek szkodnika w odstępach nie mniejszych niż 7 dni (w przypadku roślin ozdobnych) i 14 dni (w przypadku uprawy ziemniaka, rzepaku ozimego i roślin sadowniczych). W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. 2) Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20oC. W temperaturze wyższej zabiegi wykonywać pod koniec dnia. 3) W przypadku zwalczania szkodników (zwłaszcza kłujaco-ssących) zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową. 4) Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne (róże) na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg celem sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin. 5) Jeżeli środek stosowany jest wielokrotnie w sezonie wegetacyjnym w dawce równej lub wyższej niż 0,25 l/ha lub jednorazowo w dawce równej lub wyższej niż 0,4 l/ha (w przypadku roślin sadowniczych) lub jednorazowo z zastosowaniem 800 l/ha lub więcej cieczy użytkowej (w przypadku roślin ozdobnych) w celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować: - na rośliny uprawne w czasie kwitnienia, - kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty, - w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika wody z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA.
Nie dotyczy
2) OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
24 godziny -w przypadku wielokrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce równej lub wyższej niż 0,25 l/ha lub jednokrotnego w dawce równej lub wyższej niż 0,4 l/ha (w przypadku roślin sadowniczych) lub z zastosowaniem 800 l/ha lub więcej cieczy użytkowej (w przypadku roślin ozdobnych)
3) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Ziemniak -7 dni Jabłoń – 7 dni Rzepak ozimy -45 dni
4) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
6) OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
Nosić okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i
pokazać mu opakowanie lub etykietę.
7) OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości: - 50 m w uprawie roślin sadowniczych (jabłoni), - 20 m w uprawie roślin ozdobnych (róży), - 10 m w uprawie ziemniaków i rzepaku ozimego od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości: - 30 m w uprawie roślin sadowniczych (jabłoni), - 10 m w uprawie roślin ozdobnych (róży), od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

V PIERWSZA POMOC
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, toksykologicznym: należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
Gdańsk – (58) 682 04 04 Kraków – (12) 411 99 99 Lublin – (81) 740 89 83 Łódź – (42) 657 99 00 Poznań – (61) 847 69 46 Rzeszów –(17) 866 40 25 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Tarnów -(14) 631 54 09 Warszawa – (22) 619 66 54 Wrocław – (71) 343 30 08

 

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji ­

Zawartość netto

­Nr partii ­

 

Załącznik do pozw. nr R -10/2013h.r. z dnia 26.02.2013 r.,
Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
AGCHEM ACCESS POLAND Ltd., 85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 393

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka
dla ludzi i środowiska
 

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy