Skocz do zawartości

Zdjęcie

Pyrinex 480 EC


PYRINEX 480 EC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
chloropiryfos /tiofosforan O,O-dietylu-O-3,5,6-trichloro-2-pirydylu/ (związek z grupy
fosforoorganicznych) -480 g/l (44,4%)


Zezwolenie MRiRW nr R -57/2011 z dnia 05.09.2011 r.

 

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Środek łatwopalny.
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu
kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczony do zwalczania szkodników w roślinach
rolniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
1. Pszenica ozima
skrzypionki
Termin stosowania: Środek stosować na początku wylęgania się larw. (faza rozwojowa rośliny chronionej: początek kłoszenia, widoczny wierzchołek kłosa -widoczne 30% kłosa, (BBCH 50-53 ).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 -0,6 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 

2. Burak cukrowy
pchełka burakowa, śmietka ćwiklanka (larwy)
Termin stosowania: Opryskiwać po wschodach buraków (BBCH 10). Początek wylęgania się larw ze złoży jaj. W przypadku zwalczania pch ełki burakowej zabieg wykonywać w fazie wschodów (BBCH 10), natomiast w przypadku zwalczania larw śmie tki ćwiklanki w fazie 1-5 liści – (BBCH 14-16). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 

3. Rzepak ozimy
chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, słodyszek rzepakowy
Termin stosowania: Opryskiwać w 7-10 dni po pierwszych nalotach szkodnika.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 -0,8 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny
Termin stosowania: Opryskiwać w fazie zwartego kwiatostanu, po wystąpieniu chrząszczy na plantacji. Nie opryskiwać bezpośrednio przed kwitnieniem oraz w trakcie kwitnienia.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 -0,8 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200 -400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

4. Kapusta głowiasta biała
gąsienice bielinka rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy
Termin stosowania: Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic w okresie sierpień – październik.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

mszyca kapuściana
Termin stosowania: Opryskiwać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc w okresie sierpień – październik.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,96 -1,2 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200 -600 l/ha
UWAGI: 1) Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15oC. 2) Unikać znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie kwitnące rośliny. 3) W czasie opryskiwania roślin (np. kapusta) lub szkodników. pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika wody z cieczą użytkową. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IV ŚRODKI OSTOŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy
2) OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Pszenica ozima -30 dni Burak cukrowy -30 dni Rzepak ozimy -70 dni kapustna biała głowiasta -21 dni
4) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
6) OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i
pokazać opakowanie lub etykietę.
7) OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. W przypadku uprawy buraka cukrowego, pszenicy ozimej, rzepaku ozimym W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 50 m (w tym zadarnionej na co najmniej 20 m) od zbiorników i cieków wodnych. W przypadku uprawy kapusty głowiastej białej W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 50 m (w tym zadarnionej na co najmniej 20 m) od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50 %.
W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek. Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne

V PIERWSZA POMOC
Antidotum:
Objawy zatrucia:
Pocenie, bóle głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, bóle żołądka, wymioty, zwężenie
źrenic, zaburzenie wzroku, drżenie mięśni.

Jeśli wystąpiły jakiekolwiek spośród wyżej wymienionych objawów, zwłaszcza jeśli znana jest
przyczyna skażenia: przerwać pracę, zdjąć zanieczyszczoną odzież, umyć zanieczyszczoną
skórę i włosy, nie dopuścić do jakiegokolwiek wysiłku, natychmiast wezwać lekarza i pokazać
mu etykietę.
Zalecenia dla lekarza:
leczenie:
1. Jeśli wystąpiły oznaki i objawy, możliwie jak najszybciej wstrzyknąć 2 mg siarczanu tropiny (w przypadku dzieci w kilku dawkach) i powtarzać (w razie potrzeby) dopóty, dopóki nie nastąpiła pełna atropinizacja.
2. W razie potrzeby podać domięśniowo 1 g pralidoksyny. Powtórzyć po 3-4 godzinach.

 

inne środki zaradcze:
1. Zapewnić dostęp świeżego powietrza.
2. Obserwować oddech. Jeśli wystąpiły zaburzenia w oddychaniu wykonać sztuczne oddychanie i utrzymywać aż do momentu przybycia lekarza. Możliwe, że będzie konieczna intubacja endotrachealną rurką lub tracheotomia w połączeniu ze sztucznym oddychaniem.
3. Jeśli środek został połknięty -szybko wywołać wymioty (dotykając palcami tylnej części gardła) i podając 1 lub 2 szklanki wody do wypicia. Kontynuować dopóty, dopóki wymiociny staną się przejrzyste. Nie podawać niczego doustnie, jeśli poszkodowana osoba jest nieprzytomna.
4. Zapewnić pacjentowi ciepło, pełny odpoczynek i hospitalizować przez co najmniej 24 godziny.

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów –(17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

 

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej
0oC i 30oC.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Okres ważności -2 lata

Data produkcji -........

Zawartość netto -........

Nr partii -........

Posiadacz zezwolenia: Makhteshim-Agan Poland Sp. z o.o. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa Tel. +48 (22) 395 66 66 , Fax. +48 (22) 395 66 67 www.makhteshim-agan.pl, e-mail: mapol@mapol.it.pl
Producent: Makhteshim Chemical Works Ltd. POB 60, Industrial Zone, Beer -Sheva 84 100, Israel Tel. /972/-8-6296996 Fax./972/-8-6296909, e-mail. mcw@makhteshim.co.il
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy