Skocz do zawartości

Zdjęcie

Pyrinex Supreme 262 ZW


PYRINEX SUPREME 262 ZW

 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
chloropiryfos (substancja z grupy fosforoorganicznych) – 250 g/l (22,78%)
beta-cyflutryna (substancja z grupy pyretroidów) – 12 g/l (1,09%)


Zezwolenie MRiRW nr R -25/2014 z dnia 25.02.2014 r.

 

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA

PYRINEX SUPREME 262 ZW jest środkiem owadobójczym w formie zawiesiny kapsuł w emulsji o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym przeznaczonym do zwalczania niektórych szkodników w pszenicy ozimej, jęczmieniu jarym, rzepaku ozimym, buraku cukrowym i ziemniaku. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA

 

1. PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ JARY
Mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zabieg wykonać tuż po pojawieniu się szkodnika lub objawów uszkodzeń.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Skrzypionki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7-1,0 l/ha.
Zabieg wykonać tuż po pojawieniu się szkodnika lub objawów uszkodzeń.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

2. BURAK CUKROWY
Mszyca burakowo-trzmielinowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zabieg wykonać tuż po pojawieniu się szkodnika lub objawów uszkodzeń.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

3. RZEPAK OZIMY
Chowacz brukwiaczek
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-1,25 l/ha.
Zabieg wykonać do fazy zielonego pąka (BBCH<51).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-1,25 l/ha.
Zabieg wykonać po przekwitnięciu rzepaku (BBCH>69).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zabieg wykonać tuż po pojawieniu się szkodnika lub objawów uszkodzeń.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

4. ZIEMNIAK
Stonka ziemniaczana (larwy oraz chrząszcze)
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,75-1,0 l/ha.
Zabieg wykonać tuż po pojawieniu się szkodnika lub objawów uszkodzeń (BBCH 32-81).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

UWAGA! 1) Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C. 2) W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować: -na rośliny uprawne w czasie kwitnienia oraz w okresie 4 dni przed kwitnieniem, -kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty, usuwać chwasty przed zastosowaniem środka.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA:
Nie dotyczy.

 

2) OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu):
Nie dotyczy.

 

3) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
ZIEMNIAK – 14 dni,
PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ JARY, RZEPAK OZIMY, buraki cukrowe – 45 dni,
RZEPAK OZIMY – 40 dni.

4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.

 

5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:

6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie dotyczy.
Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

V PIERWSZA POMOC
Objawy zatrucia:

Pocenie, ból głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, ból żołądka, wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenie wzroku, drżenie mięśni.
Jeśli wystąpiły jakiekolwiek spośród wyżej wymienionych objawów, zwłaszcza jeśli znana jest przyczyna skażenia: przerwać pracę, zdjąć skażoną odzież, umyć skażoną skórę i włosy, nie dopuścić do jakiegokolwiek wysiłku, natychmiast wezwać lekarza i pokazać etykietę.

 

Zalecenie dla lekarza: - leczenie:
1. Jeśli występują oznaki i objawy, możliwie jak najszybciej wstrzyknąć 2 mg siarczanu atropiny (w przypadku dzieci w paru dawkach) i powtarzać (gdy to konieczne) dopóty, dopóki nie nastąpi pełna atropizacja.

2. Jeśli to możliwe, podać 1 g pralidoksyny domięśniowo. Powtórzyć po 3-4 godz.


- inne środki zaradcze:
1. Zapewnić dostęp świeżego powietrza.

2. Obserwować oddech. Jeśli wystąpią zaburzenia w oddychaniu zastosować sztuczne oddychanie i utrzymywać aż do momentu przybycia lekarza. Możliwe, że będzie konieczna intubacja endotrachalną rurką lub tracheotomia w połączeniu ze sztucznym oddychaniem.

3. Jeśli preparat został połknięty szybko spowodować wymioty (dotykając palcami tylną część gardła) i podając 1 lub 2 szklanki wody. Kontynuować tak długo aż wymiociny będą klarowne. Nie podawać żadnych środków doustnych, gdy poszkodowany jest nieprzytomny.

4. Zapewnić pacjentowi ciepło, pełny odpoczynek i hospitalizować co najmniej 24 godziny.


VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie przekraczającej zakresu 0-30oC.
Okres ważności -2 lata

Posiadacz zezwolenia:
Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel.: +48 22 395 66 60 fax: +48 22 395 66 67, e-mail: biuro@ma-poland.pl

 

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
1. Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-500 Konin, tel.: +48 63 240 01 18, fax: +48 63 240 01 18 wew. 136, Mail. biuro@pakon-konin.pl

2. "SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., 62-002 Suchy Las, ul. Jagodowa 4, tel.: +48 61 297 26 00, +48 61 812 51 13, fax: +48 61 297 26 02, e-mail: sumin@sumion.com.pl, www.sumin.com.pl


Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy