Skocz do zawartości

Zdjęcie

czy ktoś w polsce uprawial już soję


3550 odpowiedzi na ten temat

#641 Share Pajej

Pajej

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 1409 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Podkarpacie

Napisany 09 grudzień 2014 - 18:07

czy ktoś w polsce uprawial już soję

Pan jest z AY?


Rolnik z powołania :-)

Reklama AgroFoto Ads

 • watermark
 • Reklama
czy ktoś w polsce uprawial już soję Dzisiaj, 15:11
 •  

#642 Share Majjdann

Majjdann

  Zaawansowany

 • V.I.P.
 • rank
 • 116 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Zainteresowania:Rolnictwo

Napisany 10 grudzień 2014 - 09:44

czy ktoś w polsce uprawial już soję

tak reprezentuję tą firmę

 #643 Share donweter1989

donweter1989

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 1462 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:kUJ-POM (CTU)
 • Zainteresowania:rolnictwo, wędkarstwo

Napisany 10 grudzień 2014 - 18:51

czy ktoś w polsce uprawial już soję Trochę się kolego kompromitujesz jako przedstawiciel pisząc soia zamiast soja.

Wiadomość z agroFakt.pl agrofakt

 • agroFakt.pl
 • agroFakt.pl
czy ktoś w polsce uprawial już soję Dzisiaj, 15:11
 •  

#644 Share melon10641

melon10641

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 1012 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Zamość

Napisany 10 grudzień 2014 - 20:26

czy ktoś w polsce uprawial już soję

@Majjdan to jaką cenę proponujecie? #645 Share KRISS75

KRISS75

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 1036 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Wlkp.
 • Zainteresowania:Mechanizacja

Napisany 10 grudzień 2014 - 22:25

czy ktoś w polsce uprawial już soję

Ja dostałem taką umowę od firmy Agroyoumis-patrz §1,punkt 3.

Umowa kontraktacji nr …/…/……..-…-……
zawarta w dniu………………201…. r. w Poznaniu między:
firmą Hodowla Soi Agroyoumis Polska Sp. z o.o.,
z siedzibą w Rudniku nad Sanem, przy ul. Kordeckiego 20 , 37-420 Rudnik nad Sanem, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw KRS pod numerem 0000396445 w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, nr NIP: 777-32-19-968, reprezentowaną przez Annę Stakheevą, działającą na podstawie pełnomocnictwa, zwaną dalej Kontraktującym,
a
…………………………………………………………………………
(nazwa firmy, przedsiębiorstwa, gospodarstwa)
………………………………………………………………..
(kod pocztowy, miejscowość, ulica)
………………………………………………
(telefon, e-mail)
…………………………………………………………………………………………………………………….
NIP lub PESEL (w przypadku rolników ryczałtowych dodatkowo nr dowodu osobistego)
Reprezentowaną przez …………………………………………….
(imię i nazwisko, stanowisko)
działającego/ą na podstawie................................................................
(statut, pełnomocnictwo, upoważnienie itp.)
zwanego/ą dalej Producentem,
o następującej treści
§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wytworzenie przez Producenta ziaren soi (dalej: Towar) na własnych lub dzierżawionych plantacjach o powierzchni minimum 1 ha. Tym samym nie ma prawa dalszej odsprzedaży materiału siewnego pozyskanego od Zamawiającego; 2. Producent oświadcza, że plantacja zostanie obsiana wyłącznie nasionami kwalifikowanymi, zakupionymi u Kontraktującego i zobowiązuje się zachować dowód zakupu nasion do momentu sprzedaży uzyskanego Towaru. 3. W przypadku wystąpienia na plantacjach domieszek roślin soi, pochodzących z innej hodowli, Kontraktujący może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, poprzez złożenie stosownego oświadczenia. § 2 MATERIAŁ SIEWNY- płatności i inne warunki 1. Kontraktujący zapewni Producentowi kwalifikowany materiał siewny, który Producent zakupi od Kontraktującego. Płatność za kwalifikowany materiał siewny regulowana jest na podstawie faktury VAT wystawionej przez Kontraktującego nie później niż w ciągu 7 dni od wystawienia faktury. Nabyte nasiona Producent transportuje na własny koszt do własnego magazynu. 2. Cena za tonę materiału siewnego poszczególnych odmian soi jest zawarta w ofercie aktualnej na dzień podpisania umowy. 3. Zasiew plantacji nasionami innymi niż zakupione u Kontraktującego upoważnia Kontraktującego do odstąpienia od umowy. § 3 TOWAR- płatności 1. Przyjęcie towaru przez Kontraktującego nastąpi po wstępnym czyszczeniu zebranych nasion oraz zapakowaniu w worki typu big bag nie później niż do 28.02.2016 roku. Producent przekazuje akt zbioru i akt czyszczenia na adres: Ustrzycka 9a, 61-324 Poznań lub drogą mailową: info@agroyoumis.pl. w ciągu 14 dni od zbioru i po wyczyszczeniu. 2. Płatność regulowana jest w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia Towaru na podstawie faktury VAT wystawionej przez Producenta w dniu rozładunku Towaru u Kontraktującego. W przypadku rolników ryczałtowych fakturę VAT wystawia Kontraktujący.
3. Cena odbioru jest stała i wynosi 350 Euro/t. Przy rozliczeniu jest stosowany średni kurs Euro ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.
§ 4 WARUNKI ODBIORU 1. W przypadku dostawy Towaru przez Producenta do magazynu Kontraktującego, za masę Towaru przyjmuję się masę stwierdzoną u Kontraktującego, na wadze dopuszczonej do rozliczeń handlowych, w obecności przedstawiciela Producenta (o ile strony nie ustalą inaczej w obecności Spedytora) potwierdzoną na dowodzie przyjęcia i tylko taka może być zafakturowana. 2. Miejscem dostarczenia towaru jest magazyn Kontraktującego, znajdujący się pod adresem: …………………………………………………………………………………………………. § 5 OPAKOWANIE
1. Możliwe jest następujące opakowanie:
- w big-bagach od 500 kg do 1000 kg netto.
2. Towar powinien być owinięty folią, ułożony na europaletach. § 6 TOWAR- wymagania 1. Towar podlegający kontraktacji i dostarczany do punktu skupu Kontraktującego powinien odpowiadać następującym parametrom: a) wilgotność – max. 15 % B) zawartość zanieczyszczeń ogółem – 0,5-1 %. 2. W przypadku dostaw soi o parametrach odbiegających od podanych w § 3 pkt a) kontraktujący zastosuje potrącenia: - za każdy rozpoczęty 1% wilgotności powyżej 15% potrąca się 13 zł z każdej tony. - jeżeli zanieczyszczenia ogółem będą wyższe niż 1%, cena na Umowie zostanie obniżona o 0,1% za każde rozpoczęte 0,1% zanieczyszczeń powyżej wartości bazowej. 3. Ocena dostarczonych nasion zostanie ustalona laboratoryjnie przez punkt skupu Kontraktującego, na podstawie prób pobranych w trakcie odbioru towaru od Producenta. 4. W razie sporu co do jakości nasion, wtórnik próby powinien być przesłany przez Producenta do właściwego terytorialnie laboratorium rozjemczego WIJHARS do analizy, której wynik jest ostateczny i obowiązuje obie strony. Koszt wykonania analizy ponosi strona przegrywająca spór.
§ 7 DOSTAWA 1. Transport Towaru do magazynów Kontraktującego odbywa się na koszt Producenta. § 8 NALICZANIE KAR 1. Za niewykonanie lub nienależyte wywiązanie się z umowy strony ustalają odpowiedzialność według następujących zasad: - za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Towaru Producent zapłaci Kontraktującemu karę umowną w wysokości 0,01 % wartości danego Towaru określonej na podstawie § 3 pkt 3, za każde 1000 kg Towaru; - za brak dostawy Towaru Producent zapłaci Kontraktującemu karę umowną w wysokości 500 euro netto za każde 1000 kg Towaru; - za nieuzasadnioną odmowę przyjęcia Towaru Kontraktujący zapłaci Producentowi karę umowną w wysokości 0,1 % wartości danego Towaru określonej na podstawie § 3 pkt 3, za każde 1000 kg Towaru; 2. Producent nie ma obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wywiązanie się z umowy jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności. 3. O niemożliwości dostarczenia Towaru w terminie umownym, z przyczyn niezależnych od niego, Producent jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Kontraktującego w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych okoliczności, pod rygorem utraty prawa powoływania się na te okoliczności. § 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1.Ubezpieczenie upraw zakontraktowanego Towaru należy do obowiązków Producenta.
2. Zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie przy obopólnej zgodzie Stron, w formie pisemnych aneksów lub dodatkowych porozumień, pod rygorem ich nieważności. 3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony i obowiązuje do dnia ostatecznego jej rozliczenia.
4. Jednostronne rozwiązanie umowy jest niedopuszczalne.
5. Niniejsza Umowa przesłana drogą elektroniczną (e-mail) otrzymuje status obowiązującej i ważnej do momentu otrzymania oryginału Umowy. Przesłanie Umowy drogą elektroniczną nie zwalnia Stron od obowiązku niezwłocznego dostarczenia umowy w oryginale.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach w języku polskim, po jednym dla każdej ze stron. Wszystkie egzemplarze Umowy mają taką samą moc prawną.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy mające wpływ na uregulowanie wzajemnych stron Umowy.
8. Wszelkie spory, jakie wynikną z niniejszej umowy, Strony zobowiązują się, o ile to możliwe, rozstrzygać na drodze polubownej. W przeciwnym wypadku, Sądem właściwym dla rozpatrywania niniejszych sporów będzie Sąd Okręgowy w Poznaniu. Przedmiotem sporu mogą być także w uzasadnionych okolicznościach zdarzenia zaistniałe lub stwierdzone po wygaśnięciu umowy.
9. W przypadku wystąpienia siły wyższej, Strony zwolnione są z wykonania niniejszej umowy w całości lub części, przy czym zobowiązują się do natychmiastowego powiadomienia drugiej Strony o zaistniałej sile wyższej i stopniu oraz zakresie szkody, jak również przedłożenia stosownych dokumentów urzędowych poświadczających zaistnienie siły wyższej.
10. W razie sprzedaży, wydzierżawienia lub przekazania całości lub części gospodarstwa rolnego, prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy przechodzą na następcę prawnego po uprzednim podpisaniu przez zainteresowane strony stosownych dokumentów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontraktujący Producent#646 Share Majjdann

Majjdann

  Zaawansowany

 • V.I.P.
 • rank
 • 116 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Zainteresowania:Rolnictwo

Napisany 11 grudzień 2014 - 10:10

czy ktoś w polsce uprawial już soję

Ta umowa to kontraktacja towarowa cena odkupu 350 E/t
jest jeszcze kontraktacja nasienna wtedy cena odkupy 380 E/t  + 10% za siłe kiełkowania powyżej 85% (minimalny areał 20 ha)

 #647 Share mike89pl

mike89pl

  Nowicjusz

 • Members
 • Pip
 • 3 postów

Napisany 14 grudzień 2014 - 16:45

czy ktoś w polsce uprawial już soję

Witajcie,

prowadzę prace badawcze na temat wpływu nawadniania na ilość i jakość plonu soi uprawianej w Polsce. Jeżeli ktoś chciałby pomóc i podzielić się swoimi doświadczeniami agrotechnicznymi w uprawie soi proszę o kontakt tutaj lub mailowo (mike89pl@interia.pl). Będę bardzo wdzięczny za każdą pomoc. Pozdrawiam

 #648 Share kilonek

kilonek

  Użytkownik

 • Members
 • PipPip
 • 51 postów

Napisany 20 grudzień 2014 - 14:21

czy ktoś w polsce uprawial już soję

dopiero dzisiaj odkryłem to obszerne forum na temat soji, dołacze sie do wypowiedzi oraz moich doświadczeń

widzę ze niektórzy mają bardzo grogie kosztorysy uprawy a nie potrzebnie

 

Soję uprawiam już od 3 lat tym roku miałem Mavkę ukraińska

Moje koszty uprawy przedstawiają sie następująco:

- nasiona + nitragina                                                     700

- polifoska 6   400 kg                                                    600

- linurex + command (dokładnie nie pamietam ceny)   150

- tebukonazol + rapsin odrzywka                                  100

- paliwo (orka, siew, zbiór, opryski)                               250

= razem                                                                      1800

 

i wiecej soja nie potrzebuje, na glabach 3a 3b - mój średni plon wyniósł 2,5 t

jestem zadowolony w tym roku z tej uprawy bo po wyliczeniach soją wyszła mi lepiej jak rzepak

 

na przyszłą wiosnę sieje 10 ha#649 Share pstaszek

pstaszek

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 1229 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Śląsk

Napisany 20 grudzień 2014 - 19:30

czy ktoś w polsce uprawial już soję

kilonek

 

Tak też można wtedy opłacalność drastycznie wzrasta brakuje (kilku elementów na przykład podatek, czyszczenie soi) Ja w moim gospodarstwie prowadzę inną kalkulację, która opiera się na faktycznych kosztach uprawy nie tylko koszt paliwa trzeba też liczyć amortyzacje sprzętu u ciebie tego niema rozumiem, że sprzęt dostałeś za darmo i nic ci się nie psuje a i w przyszłości nie masz zamiaru kupić innego sprzętu wtedy twoja kalkulacja jest ok, ale jeśli masz zamiar się rozwijać to przy tej kalkulacji daleko nie zajedziesz to jest raczej kalkulacja nastawiona na przetrwanie a nie na rozwój, ale tak jak napisałem tak też można Tylko wtedy sam Się oszukujesz Ja się będę trzymał mojej kalkulacji jest bardziej rozsądna i nastawiona na rozwój a nie przetrwanie, jeśli soja nie pokryje tych kosztów, które Ja przedstawiłem to w moim gospodarstwie na pewno nie znajdzie miejsca a jeśli pokryje to już mam zysk, bo liczę koszt, jako usługę, czyli tak jak bym zarobił na usłudze wiec bynajmniej nie dołożę to od razu z góry widać#650 Share matava

matava

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 492 postów
 • Płeć:Mężczyzna

Napisany 20 grudzień 2014 - 22:26

czy ktoś w polsce uprawial już soję

Kukurydzę uprawiam już od 3 lat tym roku miałem Pioneera I LG

Moje koszty uprawy przedstawiają sie następująco:

- nasiona                                                                      550

- nawozy                                                                     1400

- milagro + mocarz (dokładnie nie pamietam ceny)     150

-  odżywka                                                                    100

- paliwo (orka, siew, zbiór, opryski)                              300

= razem                                                                      2500

 

i wiecej qq nie potrzebuje, na glabach 4 - 6(z) mój średni plon wyniósł 12,5 t

jestem zadowolony w tym roku z tej uprawy bo po wyliczeniach qq wyszła mi lepiej jak rzepak

 

na przyszłą wiosnę sieje 60 haReklama AgroFoto Ads

 • watermark
 • Reklama
czy ktoś w polsce uprawial już soję Dzisiaj, 15:11
 •  

#651 Share aro1975

aro1975

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 2383 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:bezwola/biała podlaska/lubelskie

Napisany 21 grudzień 2014 - 17:22

czy ktoś w polsce uprawial już soję

coś Ci się pomyliło to temat o soi#652 Share Tomek90

Tomek90

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 4335 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Podlaskie

Napisany 21 grudzień 2014 - 17:29

czy ktoś w polsce uprawial już soję

dopiero dzisiaj odkryłem to obszerne forum na temat soji, dołacze sie do wypowiedzi oraz moich doświadczeń
widzę ze niektórzy mają bardzo grogie kosztorysy uprawy a nie potrzebnie

Soję uprawiam już od 3 lat tym roku miałem Mavkę ukraińska
Moje koszty uprawy przedstawiają sie następująco:
- nasiona + nitragina 700
- polifoska 6 400 kg 600
- linurex + command (dokładnie nie pamietam ceny) 150
- tebukonazol + rapsin odrzywka 100
- paliwo (orka, siew, zbiór, opryski) 250
= razem 1800

i wiecej soja nie potrzebuje, na glabach 3a 3b - mój średni plon wyniósł 2,5 t
jestem zadowolony w tym roku z tej uprawy bo po wyliczeniach soją wyszła mi lepiej jak rzepak

na przyszłą wiosnę sieje 10 ha


250zl paliwo? Gdzie transport, gdzie uprawki pozniwne, przedsiewne, rzut nawozu? Trzeba liczyć 100l/ha. Dorzuc amortyzacje.

Ps. Na takie gleby to bobik nie soja.

#653 Share kilonek

kilonek

  Użytkownik

 • Members
 • PipPip
 • 51 postów

Napisany 22 grudzień 2014 - 18:31

czy ktoś w polsce uprawial już soję

transportu nie liczę bo przyjeżdzają i zabierają własnym transportem także mnie to nie kosztuje

 

skoro mój przedmówca wyżej pisze ze az 100 l na ha w uprawie soji to gratuluje czestych wyjazdów

owszem mnie tez tyle idze ale na zboża lub rzepaki gdzie tych zabiegów agrotechnicznych jest o wiele wiecej

a ja co mam liczyc:

orka   12l

siew 12 l

koszenie 14 l

nawozenie npk pod korzen - watpie ze na ha ciagnik mi spalił 2 litry watpie w to!   2l

oprysk 2 razy po 2 l czyli   4l

 razem   44l

jeśli jeszcze doliczyc po żniwach przed orką zimową podorywke wykonaną agregatem ścierniskowym to 6l na ha

razem z tym jakby nie patrzec wychodzi mi 50, no oki przyjmijmy nawet rok cięższy do uprawy glaby gdzie na ha uprawa po 1 l wiecej to bedzie w sumie 60 l

wiec drodzy agrofotowicze czy to tak dużo mi wyszło???


ooo zapomniełem dopisac odnoścnie wypowiedzi   PSTASZEK, kolego amortyzacje maszym ciezko na dany hektar wliczyc bo maszyna maszynie nie równa, chodzi mi o jakoś maszyny i glebe, bo na jednych maszyna wolniejsie z używa a na cieżkich o wiele szybciej

 

jeszcze mi sie przypomniało, czy ktoś miał w tym roku polską odmianę AUGUSTE? zastanawiam sie nad zmianą odmiany MAVKA na własnie nią#654 Share pstaszek

pstaszek

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 1229 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Śląsk

Napisany 25 grudzień 2014 - 09:16

czy ktoś w polsce uprawial już soję

Tak jak wcześniej napisałem twoja kalkulacja jest nastawiona na przetrwanie a nie pokazuje rzeczywistych kosztów piszesz, że nie masz kosztów transportu to bardzo dziwne i widać, że zaczynasz kręcić, czyli znów próbujesz przetrwać nie sądzę żeby ci odbierali soję prosto z pola to po pierwsze a jeśli tak to podaj, kto to taki ci odbiera soję prosto z pola, bo tylko w takim przypadku nie masz kosztów transportu a i ja bym chętnie skorzystał a i inni na pewno też by tak chcieli i jeszcze na pewno dobrą cenę dostałeś po drugie to, że amortyzacja jest różna to wszyscy wiemy Ale też każdy z nas wie, że ona jest i nie można jej pominąć, dlatego koszty liczone, jako usługa mają zawartą w cenie usługi wszystkie te elementy, o których piszę włącznie z kosztem 1 godz. pracy kierowcy a w twoich kosztach niczego się nie można dowiedzieć wiele elementów pominąłeś a raczej zlekceważyłeś, co może w przyszłości zaważyć na dochodowości twojego gospodarstwa, chociaż jak tak będziesz liczyć koszty to zawsze będzie ci wychodzić, że się opłaci tylko jak będziesz chciał zmodernizować gospodarstwo czy też je powiększyć to okaże się, że nie masz na to finansów, ale jak już pisałem to twoja sprawa Jak Ty to liczysz, ale to niema nic wspólnego z rzeczywistymi kosztami ty ich po prostu w ogóle nie uwzględniasz albo je lekceważysz

 

SOJA pisałem już o tym ale teraz to już na 100% pewne:

Nowością jest pojawienie się pierwszego w Polsce herbicydu do stosowania w soi. Została rozszerzona rejestracja herbicydu Sencor Liquid 600 SC i od nowego sezonu plantatorzy tej rośliny mogą legalnie go stosować w swoich uprawach.


Edytowany przez pstaszek, 25 grudzień 2014 - 09:39.


#655 Share Tomek90

Tomek90

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 4335 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Podlaskie

Napisany 25 grudzień 2014 - 12:28

czy ktoś w polsce uprawial już soję Też nie wiem jak moga odbierać prosto z pola jak nawet nie miał ilości 24t.
12l orka tyle samo co siew 12l? O co chodzi??
Transportu nie liczysz, a spalanie policzone bez dojazdu na pole. Amortyzacje mozna policzyc chodzby tak ze na kazdy zabieg bierzesz usługe.

#656 Share AdrianCander

AdrianCander

  Nowicjusz

 • Members
 • Pip
 • 39 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Garbica

Napisany 01 styczeń 2015 - 21:04

czy ktoś w polsce uprawial już soję

Jakie stosowaliście środki na grzyba dolistnie w soi??? 


Rolnik100


#657 Share AdrianCander

AdrianCander

  Nowicjusz

 • Members
 • Pip
 • 39 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Garbica

Napisany 04 styczeń 2015 - 23:20

czy ktoś w polsce uprawial już soję

choroby grzybowe u was nie występowały?????????????


Rolnik100


#658 Share pstaszek

pstaszek

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 1229 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Śląsk

Napisany 05 styczeń 2015 - 16:09

czy ktoś w polsce uprawial już soję

Poczytaj wcześniejsze posty to wszystkiego się dowiesz ja nie mam zamiaru pisać drugi raz tego, co już tu napisałem#659 Share AdrianCander

AdrianCander

  Nowicjusz

 • Members
 • Pip
 • 39 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Garbica

Napisany 05 styczeń 2015 - 23:09

czy ktoś w polsce uprawial już soję

A jak soja wytrzymuje z przymrozkami majowymi ???


Rolnik100


Reklama AgroFoto Ads

 • watermark
 • Reklama
czy ktoś w polsce uprawial już soję Dzisiaj, 15:11
 •  

#660 Share matava

matava

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 492 postów
 • Płeć:Mężczyzna

Napisany 06 styczeń 2015 - 07:45

czy ktoś w polsce uprawial już soję

źlePodobne tematy jakie warunki potrzebuje soja soja polsce

Tylko na agroFakt.pl: Soja jest w modzie.
Zadbaj o nią! zobacz »